Zagraniczne fundusze inwestycyjne – możliwości inwestycyjne dla Polaków

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało możliwość dystrybucji w Polsce funduszy zagranicznych z siedzibą w państwach należących do UE. Ponadto z dniem wejścia ustawy powstała również możliwość uzyskiwania funduszy z siedzibą w państwach należących do OECD i Europejskiego Obszaru Gospodarczego- EEA. W ten sposób udostępniono wszelkiego rodzaju papiery wartościowe i prawa majątkowe i udział w zagranicznym funduszu. W zależności od tytułu prawnego, funduszy zagranicznych – spółki akcyjne, fundusz inwestycyjny, fundusz powierniczy – w Polsce mogą one być nazywane akcjami, certyfikatami inwestycyjnymi i jednostkami uczestnictwa.

Potrzeba dbałości o interesy inwestorów na terenie Polski pozwala na dystrybuowanie funduszy, które na każde żądanie pozwalają na zbycie lub odkupienie tytułu uczestnictwa oraz stosują zasady lokowania i ograniczenia inwestycyjne podobne jak w polskich funduszach inwestycyjnych otwartych.

Rozpoczęcie dystrybucji zagranicznych tytułów uczestnictwa wymaga powiadomienia o tym fakcie Komisji Nadzoru Finansowego i uzyskania wpisu do rejestru funduszy zagranicznych prowadzonych przez Komisję. To ważne, bo tylko takie tytuły podlegają nadzorowi Komisji.

W rejestrze należy wpisać nazwę, adres agenta płatności wyznaczonego przez fundusz.  Fundusz zagraniczny ma dodatkowo obowiązek bezpłatnie udostępnić polskim uczestnikom niezbędnych danych w języku polskim: prospektu informacyjnego, skrótu prospektu, rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego oraz wszelkich ważnych informacji.

O kontakt między funduszem a uczestnikami dba przedstawiciel, który ułatwia komunikację i pozwala na sprawniejsze wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do obsługi funduszu.

Uczestnictwo w funduszach zagranicznych może być dystrybuowane przez różne instytucje. Technika dystrybucji może się różnić ze względu na wybrane strategie marketingowe, możliwości organizacyjne, techniczne.

Dystrybucja może być prowadzona bezpośrednio przez fundusz zagraniczny lub za pośrednictwem:

  • spółki zarządzającej funduszem zagranicznym,
  • utworzonego w Polsce oddziału spółki zarządzającej funduszem zagranicznym,
  • podmiotów prowadzących działalność maklerską (banków, domów maklerskich),
  • polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych,
  • oraz innych podmiotów, które mają stosowne zezwolenie o Komisji.

Co daje inwestorom MIFID?

MIFID to międzynarodowa dyrektywa, która dotyczy wszystkich rynków finansowych Unii Europejskiej, obejmując je wspólnymi ramami prawnymi. Ma ona zastosowanie w przypadku firm zajmujących się inwestycjami: szczególnie domów maklerskich, towarzystw i banków. Dzięki niej uzyskuje się efekt większej jasności i przejrzystości działania firm inwestycyjnych, co jednocześnie wpływa na podwyższenie poczucia ochrony inwestycji.

MiFID stoi na straży ochrony interesów klientów, a zwłaszcza dba o to, by działalność instytucji finansowych były prowadzone rzetelnie, uczciwie, sprawiedliwie oraz profesjonalnie. Celem MIFID jest także identyfikacja ewentualnych konfliktów interesów.

Powstaje obowiązek ciążący na instytucji finansowej, aby uświadamiać klientowi towarzyszące ryzyko stojące za inwestycją oraz takie przestawianie oferty, by była ona zrozumiała dla przeciętnej osoby. Wszystko po to, aby potencjalni inwestorzy mogli podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. To nie wszystko. Na barkach instytucji finansowej leży odpowiedzialność za ocenę, czy dana usługa inwestycyjna lub dany produkt są odpowiednie dla klienta i ewentualne ostrzeżenie klienta przed inwestowaniem, gdy w ocenie danej instytucji dana oferta nie jest najkorzystniejsza dla inwestora.

Podsumowując instytucje finansowe zobowiązane są do takiej pracy, która będzie uwzględniała osiągnięcie największych korzyści dla klienta.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.