Wpływ charakterystyk funduszy inwestycyjnych na ich efektywność

Nie tylko wskaźniki opisujące otoczenie funduszu inwestycyjnego wpływają na jego efektywność. Istotna jest też wewnętrzna charakterystyka jednostki. Można tutaj zwrócić uwagę na następujące atrybuty:

  • rodzaj lokat i wysokość podejmowanego ryzyka,
  • sposób zarządzania (aktywny lub pasywny),
  • wartość aktywów netto,
  • wysokość ponoszonych kosztów,
  • wysokość pobieranych opłat,
  • przepływy kapitału z okresu na okres,
  • staż pracy menedżera w danym funduszu.

Za wyżej wymienionymi atrybutami stoją konkretne hipotezy, określające ich domniemany wpływ zarówno na efektywność danego funduszu, jak i na umiejętności osób nim zarządzających. Fundusze nastawione na inwestycje w instrumenty o podwyższonym ryzyku będą najprawdopodobniej bardziej efektywne od funduszy o profilu bezpiecznym. Podobnie będzie w przypadku funduszy zarządzanych aktywnie oraz pasywnie. Jeśli chodzi o wolumen aktywów netto, to przy jego dużej wartości możliwa jest ekonomia skali, co sugerowałoby, że koszty funkcjonowania dużych funduszy będą mniejsze aniżeli funduszy niewielkich. Wskazywałoby to na większą efektywność, jednak duże fundusze ze względu na zasób kapitału posiadają mniejszą swobodę w manewrowaniu środkami bez wpływu na zachowanie rynku, co ogranicza potencjalne zyski. Wskaźnik określający wysokość kosztów ponoszonych przez dany fundusz inwestycyjny najprawdopodobniej będzie negatywnie
skorelowany z efektywnością funduszy, chociaż przekonanie, iż większe wydatki, np. na analizy rynkowe, zostaną zrekompensowane w osiąganym wyniku, również nie jest bez znaczenia. Identyczne rozumowanie można przeprowadzić dla wysokości opłat pobieranych przez fundusz. Związek przepływów kapitału z efektywnością funduszu będzie najpewniej
monotoniczny, gdyż niskiej efektywności towarzyszyć powinien odpływ kapitału i odwrotnie – wysokiej efektywności przypływ kapitału. Jeśli chodzi o staż pracy menedżera w danym funduszu można a priori stwierdzić, iż będzie to relacja pozytywna – im dłuższy staż, tym lepsza efektywność. Analiza wpływu wskazanych wielkości na efektywność funduszy w literaturze zwykle bywa przeprowadzana w oparciu o regresje dwuetapowe. W pierwszym kroku estymuje
się wartości parametrów α, β oraz θ, po czym tak otrzymane wyniki dla obszernej grupy funduszy poddaje się kolejnej regresji względem ich wybranych charakterystyk. W ten sposób w 1992 r. badania przeprowadzili Carl Chen ze współpracownikami, a także Crystal Lin oraz Kenneth Yung w 2004 r.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Wpływ charakterystyk funduszy inwestycyjnych na ich efektywność, 10.0 out of 10 based on 1 rating

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.