Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działa w formie spółki akcyjnej. I w takiej formie jest uprawnione do tworzenia funduszy inwestycyjnych, zarządzania nimi oraz reprezentowania ich przed osobami trzecimi.

TFI jest odpowiedzialne za wszelkie decyzje i zarządzanie funduszami oraz działanie zgodnie ze statutem.

Przedmiotem działania Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jest (na cztery pierwsze podpunkty Towarzystwo musi uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego):

  • tworzenie i zarządzenie funduszami inwestycyjnymi, w tym zbywanie ich,
  • pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu funduszy,
  • reprezentowanie funduszy wobec osób trzecich,
  • zarządzanie portfelem finansowym,
  • doradztwo inwestycyjne (jeśli towarzystwo prowadzi działalność w zakresie zarządzania portfelami),
  • pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych,
  • sprawowanie funkcji przedstawiciela innych funduszy zagranicznych.

Ponadto w statusie każdego Towarzystwa istnieje wyraźny zapis, który nakazuje towarzystwu działać w interesie uczestników funduszy, a jednocześnie niezależnie od depozytariusza funduszy. Jest jeszcze coś o czym nie można zapomnieć: przestrzeganie wymogów kapitałowych. Fundusze nie mogą działać na swoją niekorzyść. Muszą one również dokumentować źródła stanowiące podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Konieczne jest też prowadzenie ewidencji transakcji zawieranych przez fundusz inwestycyjny.

Ponadto Towarzystwo ma niewielkie możliwości w prowadzeniu działalności inwestycyjnej na własny rachunek. Istnieją tylko nieliczne wyjątki, kiedy towarzystwo może nabywać akcje i papiery wartościowe. Samo też nie może udzielać kredytów, pożyczek, ani żadnych gwarancji. Nie może także dokonywać emisji obligacji w wysokości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych.

Na straży bezpieczeństwa środków inwestorów stoi również inny przepis: mianowicie zapewnienie odrębnej osobowości prawnej i odrębnych mas majątkowych towarzystw i zarządzanych przez nie funduszy.

W towarzystwach (z wyjątkiem towarzystw, które zarządzają funduszami aktywów niepublicznych) musi działać kontrola wewnętrzna, która bada poprawność oraz zgodność z przepisami działalności funduszy. Jej celem jest dopilnowanie, by towarzystwo działało zgodnie z prawem, unikało nieprawidłowości i dbało o zachowanie wewnętrznych procedur.

Istnieją także wymogi dotyczące osób zasiadających w zarządzie, radzie nadzorczej oraz osób podejmujących decyzje inwestycyjne. Wszystkie te osoby muszą one wyróżniać się odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym, nie mogą być karane i muszą się cieszyć dobrą opinią. Osoby te nie mogą zawierać na własny rachunek umów, które mogłyby powodować konflikt interesów z funduszem inwestycyjnym.

Towarzystwo ma również obowiązki informacyjne dotyczące Komisji oraz uczestników funduszy. W tym zakresie wymaga się, by Towarzystwo informowało o zmianach w statucie, który jest podstawowym dokumentem dotyczącym organizacji i sposobu działania funduszy. W zależności od rodzaju funduszu inwestycyjnego istnieje również wymóg ogłaszania prospektu informacyjnego, prospektu emisyjnego, warunków emisji, itd. Na Towarzystwie spoczywa także obowiązek publikowania okresowych raportów, udostępnianie raportów finansowych, publikowania cen jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych. Na żądanie zobowiązane jest także informować o limitach inwestycyjnych funduszu, aktualnych zmianach, przyrostach dotyczących głównych lokat.

Jakie podmioty mogą zarządzać częścią lub całością portfela inwestycyjnego funduszu?

Towarzystwo funduszy ma możliwość powierzenia zarządzania wpłatami dokonywanymi przez uczestników funduszy – zarówno w całości lub jego częścią. Zadanie to może być oddane w ręce podmiotu prowadzącego działalność maklerską z siedzibą w Polsce, innym kraju należącym do Unii Europejskiej lub należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zarządzanie może stać się zadaniem również innego towarzystwa funduszu inwestycyjnego. Na towarzystwie spoczywa obowiązek zamieszczenia w statucie nazwy firmy, siedziby oraz adresu podmiotu, któremu powierza się zarządzanie częścią portfela lub jego całością.

Ważne jest, aby podmioty prowadzące działalność maklerską z siedzibą w państwach należących do OECD, a jednocześnie nie będące członkiem Unii Europejskiej, podlegały nadzorowi organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w państwie, w którym dana firma na siedzibę. Bardzo ważne jest również to, by interesy uczestników funduszu inwestycyjnego nie były sprzeczne z interesem towarzystwa.

Dla inwestorów równie istotne pozostaje to, że ustawa posiada zapis mówiący o tym, że zawarcie przez towarzystwo umowy z innym podmiotem nie zwalnia go z odpowiedzialności za szkody spowodowane przez partnera towarzystwa. Za ewentualne szkody odpowiada zarówno towarzystwo jak i podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę, chyba, ze szkoda jest wynikiem okoliczności, które pozostają poza odpowiedzialnością spoczywającą na podmiocie.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, 10.0 out of 10 based on 1 rating

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.