Strategia inwestycyjna w fundusze inwestycyjne

Budując własny fundusz zrównoważony, dobrze by było kierować się określoną strategią inwestycyjną. Wyróżniamy kilka typów strategii:

a)    Agresywna

b)    Agresywna połączona z międzynarodową dywersyfikacją portfela inwestycyjnego

c)    O umiarkowanym ryzyku

d)    Bezpieczną

e)    Aktywnej alokacji

f)     Opartą o rynki zagraniczne.

 

Agresywna strategia inwestycji

Zakłada budowanie portfela inwestycyjnego opartego w dużej części na funduszach akcyjnych. Takie inwestycje bardzo dobrze sprawdzają się w długim okresie, gdzie ryzyko inwestycyjne jest minimalizowane i zyski są na wysokim poziomie.

Rozróżniamy dwa typy funduszy akcyjnych: bardzo agresywne, które inwestują w akcje nowych spółek z potencjałem na wysokie zyski, oraz fundusze mniej agresywne – lokujące w akcje spółek z ugruntowaną już pozycją na rynku, co pozwala na osiągniecie przeciętnych zwrotów z inwestycji, jednak wybór spółek wynika przede wszystkim ze stabilności ich pozycji na rynku – nie notują one nagłych zysków, równocześnie niewiele tracą, wypłacają dywidendy w regularnych odstępach czasu.

Fundusze akcyjne maksymalnie 5% swojego portfela inwestycyjnego mogą zainwestować w akcje jednej spółki. Ta zasada – ujęta w statucie funduszu –  zabezpiecza fundusz przed dużymi spadkami w przypadku gdy jedna ze spółek gwałtownie straciłaby na wartości. W ten sposób ryzyko inwestycyjne zostaje rozproszone na minimum dwadzieścia różnych spółek notowanych na giełdzie.

Agresywna strategia inwestycyjna jest polecana ludziom o dużej skłonności do ryzyka oraz takim, którzy są skłonni inwestować w długim okresie czasu – czasem nawet 20 lat i więcej. 90% kapitału zgromadzonego kapitału jest inwestowana w fundusze akcyjne, pozostała część w fundusze obligacyjne lub rynku pieniężnego, co daje pewien margines bezpieczeństwa.

Agresywna strategia połączona z międzynarodową dywersyfikacją portfela inwestycyjnego

Jest dobrym rozwiązaniem dla ludzi, których interesują inwestycje zarówno średnio, jak i długoterminowe. W portfelu inwestycyjnym funduszu, który kieruje się taką strategią, znajdują się fundusze akcyjne lokujące kapitał na rodzimym rynku – 40%, fundusze akcyjne oraz obligacyjne lokujące kapitał na rynkach zagranicznych – 40%, fundusze obligacji krajowych lub fundusze rynku pieniężnego -20%. Tego typu dywersyfikacja portfela pozwala na osiąganie zysków niezależnie od tego, co się dzieje w krajowej gospodarce. W krajach np. Azji w tym samym czasie spółki mogą notować zyski, tym samym rekompensując straty poniesione przez krajowe spółki. W długiej perspektywie taka strategia daje bardzo dobrą stopę zwrotu z inwestycji, minimalizując przy tym ryzyko strat.

Strategia o umiarkowanym ryzyku

Odzwierciedla ideę funduszy zrównoważonych. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego polega na tym, że miejsce w nim znajdują zarówno fundusze akcyjne, obligacyjne, jak i fundusze rynku pieniężnego – ich udział w portfelu jest podobny – każdy funduszy stanowi ok. 30-40% całego portfela. W inwestycjach, opartych na tej strategii, odnajdą się osoby, które przede wszystkim chcą uchronić swój kapitał przed stratami. Spadek wartości akcji jest amortyzowany przez fundusze papierów dłużnych. Od udziału funduszy akcyjnych w portfelu zależy poziom ryzyka potencjalnych strat, a tym samym bezpieczeństwo kapitału. Dlatego też budując portfel inwestycyjny, należy dobrze przemyśleć, jak duży udział w nim ma przypadać określonym rodzajom funduszy.

 

Bezpieczna strategia

Jest dobrym rozwiązaniem dla ludzi, którzy za wszelką cenę chcą zniwelować ryzyko, godząc się tym samym na mniejszy, ale pewny zysk. To dobra strategia dla ludzi starszych, którzy już nie mogą sobie pozwolić na inwestycje długoterminowe. Jednym z kluczowych założeń tej strategii jest budowa portfela inwestycyjnego w oparciu o fundusze bezpieczne – obligacji oraz rynku pieniężnego. Oczywiście, 10 – 20% kapitału można zainwestować w akcje, co w niewielkim stopniu wpłynie na zmniejszenie bezpieczeństwa inwestycji, a daje szanse na większy zysk. Dla tych, którzy nie chcą samodzielnie budować funduszu, stworzono fundusze stabilnego wzrostu.

Idea aktywnej alokacji polega na tym, że strategia jest elastyczna, na bieżąco dostosowuje się do sytuacji na rynku. Nawet 100% kapitału może być zainwestowane w fundusze akcyjnej lub papierów dłużnych. Jednak przez aktywne zarządzanie, obserwacje rynku i odpowiednio szybkie konwersje, tego typu fundusze mogą wygenerować zysk na dobrym poziomie. Należy jednak pamiętać, że zysk jest osiągalny przede wszystkim przez osoby, który potrafią dobrze odczytywać sygnały płynące z sytuacji na rynku czy na giełdzie. Do tego potrzeba pewnego wyczucia oraz samodyscypliny, ponieważ warunkiem koniecznym jest śledzenie informacji gospodarczych – przeglądając branżowe portale internetowe, serwisy giełdowe czy papierowe publikacje.

Strategia oparta o inwestycje na rynkach zagranicznych

Jest idealna dla osób, które obawiają się pogorszającej się koniunktury w Polsce. Ta sytuacja może wynikać m.in. z błędnych decyzji rządzących i ich niestabilnej pozycji. W takim momencie możemy uciec z inwestycjami zagranicę. Bogata oferta funduszy akcyjnych czy obligacyjnych, które inwestują nie tylko na rynkach europejski, ale i w Azji czy Ameryce Północnej, pozwala na zbudowanie zarówno portfela o agresywnej, zrównoważonej oraz bezpiecznej charakterystyce. W dodatku możemy inwestować w określone sektory gospodarki – jak surowce czy nieruchomości. Jest to ciekawa alternatywa inwestycyjna, gdyż tego typu fundusze lokują swój kapitał w akcje spółek o ugruntowanej pozycji na rynku, które nie przynoszą dużych strat. Można to porównać do mało agresywnych funduszy akcyjnych dostępnych w Polsce. Należy jednak pamiętać, że zagranicą ilość przewartościowanych spółek jest o wiele mniejsza niż na naszym rodzimym rynku. Zmniejsza to ryzyko nagłego załamania się rynku.

W podsumowaniu dot. poszczególnych strategii inwestycyjny, przedstawię procentowy udział funduszy akcyjnych oraz papierów dłużnych w określonych typach strategii (portfeli inwestycyjnych).

 1. Portfel akcyjnych:
  fundusze akcyjne – 80 – 100%
  fundusze papierów dłużnych – 0- 20%
 2. Portfel zrównoważony:
  fundusze akcyjne – 30 – 70%
  fundusze papierów dłużnych – 30 – 7%
 3. Portfel bezpieczny:

fundusze akcyjne – 0 – 30%
fundusze papierów dłużnych – 70 – 100%

 1. Portfel aktywnej alokacji:

fundusze akcyjne – 0 – 100%
fundusze papierów dłużnych – 0 – 100%.

Plan systematycznego oszczędzania (PSO)

To bardzo prosta metoda na, po pierwsze, oszczędzanie, a po drugie, inwestowanie w fundusze. Polega ona na wykorzystaniu procentu składanego – wpłacaniu w regularnych odstępach czasu określonej kwoty. Każde TFI, jak i firmy typu Expander czy Xelion, ma w swojej ofercie PSO. Możemy również skorzystać z oferty banku, który daje nam dostęp do określonych funduszy inwestycyjnych. Regularne dopływy kapitału sprawią, że fundusz będzie zarządzał coraz większą kwotą. Sukcesywnie inwestując w zarówno fundusze akcyjne, jak i rynku pieniężnego.

Inwestując 100-200zł w okresie wzrostów na rynku, generowany zysk rośnie w szybkim tempie. Jeśli jednak na rynku mamy do czynienia ze spadkami, możemy uzupełnić poziom konta, przywracając stan początkowy. PSO jest opłacalne szczególnie w długim okresie. Spróbujmy przeprowadzić prostą symulację, która zobrazuje mechanizm działania PSO.

Przez dwadzieścia lat wpłacamy co miesiąc 200 zł, średnie roczne oprocentowanie wynosi 10%.

Okres inwestycji Kapitał początkowy Stan konta na koniec okresu Zysk
1 rok 2 400 2 534 134
5 lat 12 000 15 616 3 616
20 lat 48 000 153 139 105 139

 

Od podanych kwot należy odprowadzić podatek od zysków kapitałowych.

Jak widać, PSO jest bardzo efektywne w długim okresie. Wynika to z procentu składanego, w wyniku czego po każdej wpłacie zysk jest naliczony od kwoty powiększonej o ten napływ kapitału.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
Strategia inwestycyjna w fundusze inwestycyjne, 10.0 out of 10 based on 1 rating

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.