Słownik Rynku Funduszy

Czym są otwarte Fundusze Inwestycyjny?

Z prawnego punktu widzenia fundusz inwestycyjny jest tzw. osobą prawną, z której usług może korzystać każdy, kto chce pomnożyć swój kapitał. Kapitałem powierzonym funduszowi zarządzają specjaliści, który posiadają licencję doradcy… more

Jak działa Komisja Nadzoru Finansowego?

Rolą Komisji Nadzoru Finansowego jest sprawowanie kontroli nad rynkiem finansowym w Polsce (zwłaszcza funduszy inwestycyjnych, towarzystw i innych podmiotów, które zajmują się dystrybucją funduszy inwestycyjnych). Nadrzędnym celem tej instytucji jest… more

Podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych

Istnieje kilka typów funduszy inwestycyjnych, które różnią się konstrukcją prawną oraz stojącymi za nim możliwościami inwestycyjnymi: otwarty fundusz inwestycyjny (FIO) zamknięty fundusz inwestycyjny (FIZ) specjalistyczny fundusz inwestycyjny (SFIO) Fundusz inwestycyjny… more

Dystrybutorzy jednostek uczestnictwa – jakie mają zadania?

W trakcie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych towarzystwo często korzysta z pomocy dodatkowych podmiotów. Zbywanie jednostek uczestnictwa przez fundusze może odbywać się na dwóch podstawowych zasadach: bezpośrednio – uczestnicy mający… more

Depozytariusz jednostek i agent transferowy

Do depozytariusza trafiają wpłaty dokonywane przez inwestorów do funduszu inwestycyjnego. Jest to instytucja niezależna od działania towarzystwa, posiadająca osobny rachunek. Depozytariusz ma pewne obowiązki: prowadzenie rejestru aktywów funduszu oraz kontrolowanie… more

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działa w formie spółki akcyjnej. I w takiej formie jest uprawnione do tworzenia funduszy inwestycyjnych, zarządzania nimi oraz reprezentowania ich przed osobami trzecimi. TFI jest odpowiedzialne za… more