Rola funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym

Powyższa charakterystyka reguł funkcjonowania funduszy inwestycyjnych pozwoliła zwrócić uwagę na ich atrakcyjność z punktu widzenia inwestora, zaś objaśnienie ich podstawowych klasyfikacji dało przybliżony obraz różnorodności na rynku funduszy. Przedstawienie to nie byłoby jednak pełne bez zaznaczenia roli, jaką fundusze inwestycyjne odgrywają czy to na rynku finansowym, czy też w perspektywie działania całej gospodarki. Fundusze inwestycyjne są bowiem integralną częścią rynku finansowego, gdzie we wzajemnej relacji pozostają popyt na kapitał reprezentowany przez kapitałobiorców oraz podaż kapitału uosabiana przez kapitałodawców.

Pierwsza grupa, poszukując środków na sfinansowanie własnych przedsięwzięć inwestycyjnych lub konsumpcyjnych, występuje w roli emitentów. Są to najczęściej przedsiębiorstwa, organy samorządowe, a także państwo. Druga grupa to inwestorzy dysponujący nadwyżką kapitału. Chcą oni dokonać jego alokacji, by zapewnić przyszły wzrost wartości środków. Wyróżnia się wśród nich podmioty instytucjonalne (institutional investors) o znacznych zasobach pieniężnych oraz podmioty indywidualne (households) – drobni inwestorzy.

Komunikacja pomiędzy tymi dwiema grupami reprezentującymi podstawowe siły rynkowe (popyt oraz podaż) następuje bezpośrednio bądź pośrednio. Komunikacja bezpośrednia jest tym trudniejsza, im większa jest złożoność rynku. Towarzyszy jej bowiem większa asymetria informacji oraz wyższe koszty. Dlatego stosuje się drogę pośrednią, polegającą na wykorzystaniu instytucji specjalizujących się w pośredniczeniu między kapitałodawcami a kapitałobiorcami. Która z tych wymienionych ról – kapitałodawcy, kapitałobiorcy czy pośrednika finansowego – przypada funduszom inwestycyjnym? Znajduje się ona poniekąd na przecięciu wszystkich trzech.

Jako emitenci tytułów uczestnictwa fundusze zgłaszają popyt na kapitał, jako inwestorzy instytucjonalni, chcąc ulokować środki w zyskowne inwestycje, reprezentują podaż kapitału, i wreszcie, kojarząc ze sobą drobnych inwestorów oraz instytucje poszukujące środków finansowania, występują w roli pośrednika finansowego. Jaka korzyść dla rynku finansowego oraz całej gospodarki wynika z takiego skrzyżowania ról w jednej instytucji? Po pierwsze, fundusze ograniczają koszty nawiązania relacji pomiędzy podażą i popytem na kapitał, korzystając z korzyści skali. Po drugie, ze względu na obowiązek bieżącego oraz okresowego raportowania swojej działalności, przyczyniają się do ograniczenia asymetrii informacji na rynku. Po trzecie, dzięki specjalizacji w zakresie pośrednictwa finansowego, minimalizują one ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji alokacyjnych. Ich zaplecze kadrowe, techniczne i technologiczne umożliwia przeprowadzanie skrupulatnych analiz, w wyniku których wyłonione mogą zostać inwestycje o znacznym potencjale zyskowności oraz odrzucone te, po których raczej należy się spodziewać straty.

Efektem tego jest szybki rozwój dochodowych przedsięwzięć, a co za tym idzie – nowe miejsca pracy, nowoczesne technologie oraz wzrost atrakcyjności kraju na rynku międzynarodowym. Po czwarte, jako inwestorzy instytucjonalni fundusze dysponują środkami gwarantującymi profesjonalne zarządzanie oszczędnościami, w przeciwieństwie do drobnych inwestorów, którzy takich możliwości nigdy posiadać nie będą. Po piąte, fundusze inwestycyjne będąc inwestycją długoterminową wpływają stabilizująco na wszystkie segmenty rynku finansowego, w których mogą lokować swoje aktywa. Postępująca w ten sposób kumulacja oszczędności jednocześnie przeciwdziała wzrostowi inflacji. Wreszcie, maksymalizując własną efektywność fundusze stanowią istotny czynnik wzrostu gospodarczego kraju.

Reasumując, można posłużyć się słowami dr Katarzyny Gabryelczyk: „fundusze zbiorowego inwestowania są jednym z podstawowych czynników rozwoju rynku finansowego i całej gospodarki, a stopień nasycenia danego rynku tymi instytucjami i ich popularność wśród inwestorów indywidualnych odzwierciedlają poziom zaufania społecznego do rynku finansowego. Gotowość ludzi do powierzania oszczędności różnych funduszom jest z kolei pochodną zrozumienia i uznania, że w dłuższym horyzoncie czasowym zarówno rynek finansowy, jak i cała gospodarka wykazują tendencję wzrostową, nawet mimo krótkookresowych wahnięć”

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.