Rodzaje funduszy inwestycyjnych według klasyfikacja prawnych

Otwarte Fundusze Inwestycyjne

Aktualnie najpopularniejszy rodzaj funduszy w naszym kraju. Swoje środki lokują one w:

 • papiery wartościowe wypuszczane przez NBP lub Skarb Państwa (np. obligacje)
 • papiery wartościowe, które znajdują się obrocie na rynku regulowanym
 • papiery wartościowe jak akcje spółek giełdowych, które są w obrocie na tzw. rynku pierwotnym lub w obrocie publicznym na rynkach regulowanych (np. GPW czy CeTO)
 • inne papiery oraz zbywalne wierzytelności krótkoterminowe (stanowią one ok. 10% wszystkich aktywów funduszu otwartego).

Fundusz inwestycyjny otwarty (open-end investment fund) swoją nazwę zawdzięcza otwartemu charakterowi działalności. Oferuje klientom na bieżąco jednostki uczestnictwa, które ma obowiązek odkupić na każde żądanie ich posiadaczy. Odkupienie przez fundusz jednostki uczestnictwa pociąga za sobą jej umorzenie z mocy prawa. Jest to dla inwestora jedyna możliwość wycofania swojego wkładu, ponieważ jednostki uczestnictwa nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich. Stąd też brak rynku wtórnego, na którym mogłyby one być odsprzedawane. Taka konstrukcja funduszu sprawia, że zarówno liczba jego udziałowców, jak i wartość kapitałów ciągle się zmieniają. Fundusz może zawiesić odkupywanie własnych jednostek uczestnictwa na dwa tygodnie w przypadku masowego odpływu zgromadzonych środków (ustawa precyzuje tę wartość jako większą lub równą 10% wartości aktywów funduszu w ciągu dwóch tygodni) oraz gdy wiarygodna wycena istotnej części aktywów jest niemożliwa z przyczyn od funduszu niezależnych41. Dla funduszu otwartego określenie
wartości poszczególnych lokat jest konieczne do obliczenia ceny jednostki uczestnictwa, którą defi niuje się jako aktywa netto (kapitał pomniejszony o zobowiązania funduszu) przypadające na jednostkę uczestnictwa. Jest to zarówno cena kupna jednostki przez inwestora, jak i jej odkupu przez fundusz w danym dniu42. Warto zauważyć, że bieżąca realizacja umorzeń wymaga z jednej strony odprowadzenia odpowiednich rezerw, z drugiej  natomiast wpływa na politykę inwestycyjną funduszu, który musi lokować część aktywów w instrumenty o wysokiej płynności. Co więcej, otwartość tychże funduszy często przyciąga drobnych inwestorów, „którzy nierzadko powierzają im oszczędności swojego życia. Z tego powodu fundusz powinien zachować jak największą staranność w podejmowaniu decyzji alokacyjnych zmierzających do minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

Specjalistyczne otwarte fundusze inwestycyjne

W tym wypadku w statucie funduszu zawarta jest informacja o tym, kto pretenduje do miana uczestnika takiego funduszu, zazwyczaj ma to być osoba prawna. Tego typu fundusze są często III filarem emerytalnym, gdzie to pracodawcy (przedsiębiorcy) chcą zapewnić swoim podwładnym pewien dodatek do emerytury. Zazwyczaj są to tzw. fundusze mieszane.

Stanowią one hybrydę cech funduszy otwartych oraz zamkniętych, stąd w literaturze anglojęzycznej określa się je mianem mixed funds. Emisja ich tytułów uczestnictwa przeznaczona jest dla wyznaczonego w statucie typu inwestorów. Statut może regulować również terminy i warunki kupna oraz odkupywania tytułów. „Fundusze mieszane umożliwiają prowadzenie swobodniejszej i bardziej ryzykownej polityki inwestycyjnej, ale hamowanej przez obowiązek zachowania minimalnej płynności na wypadek ewentualnych umorzeń

Zamknięte fundusze inwestycyjne

Tego typu fundusze mogą inwestować w tylko w:

 • papiery wartościowe
 • waluty
 • wierzytelności (w stosunku do osób prawnych)
 • udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • tzw. zbywalne towary kupowane
 • oraz w transakcji terminowe.

Przeciwieństwem funduszu otwartego jest fundusz inwestycyjny zamknięty (close-end investment fund), przeznaczony dla ograniczonego kręgu inwestorów. W wyniku jednorazowej emisji oferuje on pewną liczbę certyfi katów inwestycyjnych (imiennych bądź na okaziciela), podlegających lub niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu. Zebrany w ten sposób kapitał może być powiększany w wyniku kolejnych emisji na warunkach określonych w statucie funduszu. Certyfi katy wprowadzone do obrotu publicznego funkcjonują jak papiery wartościowe na okaziciela i mogą być
swobodnie odsprzedawane osobom trzecim. W przeciwieństwie do funduszu otwartego, fundusz zamknięty nie odkupuje certyfi katów na każde żądanie udziałowca, gdyż terminy i warunki ich odkupu oraz umarzania ogranicza statut funduszu, a także właściwa ustawa. Ponadto różne serie certyfi katów mogą posiadać różnorodne prawa związane z ponoszonymi kosztami, udziałem w dochodach czy też liczbą głosów w zgromadzeniu inwestorów. Wyceny certyfi katów inwestycyjnych dokonuje się najczęściej raz lub dwa razy w tygodniu. Pierwotnie odbywa się to identycznie jak w przypadku funduszy otwartych, jednak kiedy certyfi katy te wkraczają na rynek wtórny, na ich wycenę wpływa nie tylko wartość aktywów netto przypadająca na certyfi kat, lecz także popyt i podaż tychże
instrumentów. Może to powodować ich mniejszą płynność, jednakże ten mankament zazwyczaj rekompensuje większa efektywność tego typu inwestycji ze względu na mniejsze koszty działalności i stałość kapitału44. Zamknięta konstrukcja funduszu przejawia się także w cenach certyfi katów inwestycyjnych, które wielokrotnie przewyższają ceny jednostek uczestnictwa, co czyni atrakcyjność funduszy zamkniętych przedmiotem zainteresowania węższego grona zamożnych inwestorów.

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte

Możliwości takich funduszy są nieco większe, bo certyfikaty inwestycyjne niekoniecznie muszą się znajdować w publicznym obrocie, mogą to być papiery na okaziciela lub po prostu imienne. Oprócz tego specjalistyczne fundusze zamknięte inwestują w:

 • prawa do własności nieruchomości
 • udziały w nieruchomości (współwłasność).

Mieszane fundusze inwestycyjne

Fundusze które łączą w sobie cechy funduszy otwartych i zamkniętych. Mogą emitować certyfikaty inwestycyjne, są jednak zobligowane do odkupu ich co najmniej jeden raz w roku. Są one dostępne w obrocie publicznym oraz na rynkach regulowanych. Mieszane fundusze inwestycyjne lokują swoje środki w:

 • papiery wartościowe
 • waluty
 • udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • krótkoterminowe wierzytelności pieniężne.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Rodzaje funduszy inwestycyjnych według klasyfikacja prawnych, 10.0 out of 10 based on 1 rating

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.