Rodzaje Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze Emerytalne – Jak Inwestują?

Reforma ubezpieczeń społecznych wprowadziła do systemu emerytalnego nowe podmioty jakimi są otwarte fundusze emerytalne. Podobnie jak fundusze inwestycyjne są to instytucje wspólnego inwestowania, które gromadzące środki pieniężne i lokujące na… more

Fundusze Hedgingowe

To charakterystyczny rodzaj funduszy inwestycyjnych.  Osiągają zyski zarówno podczas hossy, jak i bessy na giełdzie. Ich wyniki nie odzwierciedlają sytuacji na giełdzie. Tego typu fundusze inwestycyjne lokują swój kapitał nie… more

Rodzaje funduszy inwestycyjnych ze względu na ryzyko inwestycyjne

Prywatyzacji – fundusze, które charakteryzują się najmniejszym ryzykiem. Ich portfel składa się z akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego oraz akcji spółek, które obejmuje program powszechnej prywatyzacji.

Rodzaje funduszy inwestycyjncyh ze względu na aktywa inwestycyjne

Fundusze Inwestycyjne Akcyjne Fundusze Akcyjne – nietrudno się domyślić, że lokują one swoje środki w akcje spółek notowanych na giełdzie. Tego typu instrumenty stanowią ok. 90% wszystkich aktywów funduszy akcyjnych…. more

Rodzaje funduszy inwestycyjnych według klasyfikacja prawnych

Otwarte Fundusze Inwestycyjne Aktualnie najpopularniejszy rodzaj funduszy w naszym kraju. Swoje środki lokują one w: papiery wartościowe wypuszczane przez NBP lub Skarb Państwa (np. obligacje) papiery wartościowe, które znajdują się… more