Rodzaje funduszy inwestycyjncyh ze względu na aktywa inwestycyjne

Fundusze Inwestycyjne Akcyjne

Fundusze Akcyjne – nietrudno się domyślić, że lokują one swoje środki w akcje spółek notowanych na giełdzie. Tego typu instrumenty stanowią ok. 90% wszystkich aktywów funduszy akcyjnych. Tego typu fundusze uważane są za ryzykowne, jednak wśród nich rozróżnia się te mniej i bardziej agresywne. Te drugie skupiają się na małych spółkach, które potencjalnie mogą wygenerować spore zyski, jednak są obarczone też możliwością straty. Te mniej agresywne lokują swoje środki w akcjach spółek średnich i dużych, dzięki czemu są bardziej bezpieczne od tych bardziej agresywnych. Niestety im większe bezpieczeństwo, tym mniejsze zyski potencjalnie do osiągnięcia. Wyobraźmy sobie, że takie przedsiębiorstwo notowane na giełdzie dostaje ogromną szansę w postaci dużego kontraktu o bardzo dużej wartości. W tej chwili suma, która znajduje się na kontrakcie stanowi spory procent wartości całego przedsiębiorstwa. Co sprawia, że akcje takiej spółki notują bardzo wysoki wzrost nawet w ciągu tylko jedno dnia.

Wśród funduszy akcyjnych (equity funds) zaangażowanie zgromadzonego kapitału koncentruje się na lokatach w akcje wybranych spółek. Zazwyczaj lokaty te stanowią 80–100% inwestowanego kapitału. Czasem jako rodzaj zabezpieczenia pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty o minimalnym ryzyku – czy to na rynku pieniężnym, czy też na rynku obligacji. Z natury swej fundusze akcji narażają inwestora na najwyższe ryzyko, jednakże ich mniej lub bardziej agresywna polityka pozwala jednocześnie na wypracowanie ponadprzeciętnego zyku, wielokrotnie przewyższającego
dochody uzyskiwane z pozostałych typów funduszy. Jest to więc propozycja dla „inwestorów skłonnych zaakceptować wyższe ryzyko w związku ze zmienna sytuacją na giełdzie”. W decyzjach alokacyjnych fundusze te mogą kierować się zarówno maksymalizacją zysku w najkrótszym możliwym okresie (growth funds) czy też niedoszacowaniem pewnych spółek na rynku (value funds), jak i ugruntowaną pozycją spółek (blend funds). Wśród funduszy akcyjnych wymienia się także fundusze indeksowe, które – zarządzane pasywnie – mają odzwierciedlać określony indeks rynku. Ich zaletą jest możliwość regularnego otrzymywania dywidend z zakupionych akcji.

Firmy średnie i duże, których kapitał jest dużo większy, przyjmując tak duże zlecenie, nie osiągną aż takich wzrostów na giełdzie. Zysk z takiego zlecenia nie stanowi bowiem tak dużego udziału w stosunku do wartości takiego przedsiębiorstwa.

Pewne fundusze akcyjne skupiają się na inwestowaniu w konkretne branże. Znajdziemy np. fundusze surowcowe czy nieruchomości.

Fundusze akcyjne niewątpliwe są przeznaczone dla inwestorów, którzy nie boją się ryzyka i preferują inwestycję długookresowe. W długim okresie zyski z tego typu funduszy mogą być więcej niż zadawalające, dlatego też inwestycje w fundusze akcyjne są polecane też tym, którzy po prostu wolą inwestycje długoterminowe. Rzecz jasna, nikt nie zabroni nam inwestować w fundusze akcyjne na rok czy dwa, jednak to jest opcja tylko dla tych, którzy znają dany rynek. Wiedzą, jakie są szanse na rozwój branży, a jakie na bossę. Jak już wcześniej przeczytałeś, na rynku są fundusze akcyjne, które osiągają ponad 100% zyski w ciągu roku, jednak to wynika tylko i wyłącznie z bardzo dobrej koniunktury w danej branży. A przecież ta nie trwa wiecznie, występują tzw. cykle koniunkturalne – jest faza wzrostu, po której następuje faza spadku – tzw. hossa i bessa. Jeśli myślimy o inwestycji długoterminowej, przejdziemy przez kilka takich cyklów, co sprawi, że mimo wszystko możemy się spodziewać sporych zysków.

Wśród funduszy akcyjnych (equity funds) zaangażowanie zgromadzonego kapitału koncentruje się na lokatach w akcje wybranych spółek. Zazwyczaj lokaty te stanowią 80–100% inwestowanego kapitału. Czasem jako rodzaj zabezpieczenia pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty o minimalnym ryzyku – czy to na rynku pieniężnym czy też na rynku obligacji. Z natury swej fundusze akcji narażają inwestora na najwyższe ryzyko, jednakże ich mniej lub bardziej agresywna polityka pozwala jednocześnie na wypracowanie ponadprzeciętnego zyku, wielokrotnie przewyższającego dochody uzyskiwane z pozostałych typów funduszy. Jest to więc propozycja dla „inwestorów skłonnych zaakceptować wyższe ryzyko w związku ze zmienna sytuacją na giełdzie”47. W decyzjach alokacyjnych fundusze te mogą kierować się zarówno maksymalizacją zysku w najkrótszym możliwym okresie (growth funds) czy też niedoszacowaniem pewnych spółek na rynku (value funds), jak i ugruntowaną pozycją spółek (blend funds). Wśród funduszy akcyjnych wymienia się także fundusze indeksowe, które – zarządzane pasywnie – mają odzwierciedlać określony indeks rynku. Ich zaletą jest możliwość regularnego otrzymywania dywidend z zakupionych akcji.

Fundusze Inwestycyjne Zrównoważone

Zrównoważone (zwane też hybrydowymi) – które są kombinacją strategii bezpiecznej z agresywną. Od polityki danego funduszu zrównoważonego zależy to, jaki procent całego portfela inwestycyjnego stanowią akcje – ich poziom waha się od 30 do 70%. Pozostała część portfela składa się z obligacji i bonów skarbowych. Taka dywersyfikacja sprawia, że fundusze hybrydowe korzystają ze wzrostów na giełdzie, jednocześnie skutecznie amortyzują straty. Strategia funduszu zrównoważonego jest dostosowana do aktualnej sytuacji na rynku. Procentowy udział akcji rośnie podczas hossy, a udział obligacji i bonów skarbowych w czasie bessy.

Bardziej zrównoważoną i elastyczną polityką inwestycyjną charakteryzują się fundusze
hybrydowe (hybrid funds), do których zalicza się fundusze zrównoważone (balanced funds)
oraz stabilnego wzrostu (stable growth funds). Stopień ich zaangażowania na rynku
akcji wynosi 30–50% kapitału w zależności od sytuacji gospodarczej. Pozostała część
inwestowana jest na rynku papierów dłużnych. Taka struktura portfela zapewnia wyższy
zysk przy stosunkowo niewielkim ryzyku, zatem jest to oferta dla inwestorów pragnących
skorzystać z giełdowej hossy, a jednocześnie przywiązujących dużą wagę do stabilności
wartości swoich tytułów uczestnictwa.

W rzeczywistości sytuacja prezentuje się następująco: w czasie hossy zysk jest mniejszy niż w przypadku funduszów akcyjnych. W czasie bessy traci często tyle samo co akcyjny.

Fundusze zrównoważone są polecane osobom, które nie mają zbyt wielkiej skłonności do ryzyka i chcą inwestować długoterminowo. Na przełomie 2006 i 2007 roku tego typu fundusze generowały zyski na poziomie 30-45% w skali roku. To trochę więcej od funduszy bezpiecznych, jednocześnie mniej niż w akcyjnych.

Fundusze Inwestycyjne Obligacji

Fundusze, które inwestują w obligacje komercyjne i te emitowane przez władze lokalne (jak samorządy). Obligacje to po prostu dokumenty będące potwierdzeniem tego, że my pożyczamy komuś nasze pieniądze, a on zobowiązuje się je oddać po określonym czasie z naliczonymi odsetkami. Zysk z obligacji jest stały i z reguły wyższy od oprocentowania lokat bankowych. Tego typu fundusze są polecane osobom, które wybierają bezpieczeństwo kosztem mniejszych zysków, oraz tym, którzy chcą przeczekać okres bessy na giełdzie. Reasumując, fundusze obligacji są inwestycją długookresowa, mało ryzykowną. Średnie roczne zyski z obligacji są na poziomie 3,5-8%.

Fundusze Inwestycyjne Rynku Pieniężnego

Są to niewątpliwe najbezpieczniejsze fundusze inwestycyjne. Zgromadzony kapitał jest bowiem lokowany w bony skarbowe i komercyjne w pełni zabezpieczone wykupem oraz certyfikaty depozytowe. Są najmniej ryzykowne, co sprawia, że generują najniższy zysk. Jest on porównywalny do oprocentowania lokat bankowych i wynosi ok. 4.5%. Inwestując w tego typu fundusze, możemy pomóc państwu w rozwoju. Lokując pieniądze na lokacie bankowej, generujemy zyski dla banku, jak już wcześniej zostało wspomniane.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.