Jakich zmian można się spodziewać w czasie funkcjonowania funduszu?

W trakcie działalności funduszy może dojść do zmian, które będą miały realny wpływ na jego funkcjonowanie.

  • Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego – naturalne zjawisko i dość częste, często wynika z przepisów prawa, czy potrzeb zgłaszanych przez członków funduszu. Zmiana ta może w większym lub mniejszym stopniu wpływać na obowiązki i prawa członków. Ustawa normuje, w jakim terminie wchodzą w życie zmienione ustawy. Przykładowo zmiany w polityce inwestycyjnej lub wysokości opłat z tytułu wykupienia wchodzą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Ważna uwaga: ze względu na zmiany w prawie w celu zapoznania się z funkcjonowanie funduszu powinniśmy zapoznać się zarówno z statutem funduszu jak również prospektem informacyjnym. O zmianach w statucie uczestnicy powinni być poinformowani na stronie internetowej lub w gazecie o charakterze ogólnopolskim (o tym, jak powinny wyglądać zmiany w statucie informuje statut).
  • zmiana prospektu inwestycyjnego lub jego skrótu – zmiany muszą być dokonane, jeśli mają one wpływ na ocenę ryzyka inwestycyjnego. Zarówno prospekt jak i skrót prospektu powinny być aktualne w każdym momencie, a zmiany w nich powinny być nanoszone na bieżąco. Konieczność taka pojawia się także w przypadku utworzenia nowego subfunduszu, likwidacji subfunduszu, zmiany zasad przeprowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa,
  • zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa – fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z określoną częstotliwością, jednak nie rzadziej niż raz na siedem dni. Niekiedy jednak dochodzi do zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa. Oznacza to tyle, że przez określony czas uczestnik nie będzie mógł wnosić przez pewien czas opłat. Zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa jest możliwe w dwóch sytuacjach. Jeśli w statucie określono wartość netto, po której osiągnięciu i przekroczeniu może dojść do zbywania jednostek uczestnictwa. Druga sytuacja pojawia się wtedy, kiedy nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu.
  • zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa
  • połączenie funduszy inwestycyjnych – wymaga osobnej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiana ta musi być określona w obu statutach funduszy. Informacja ta powinna określać, który fundusz jest przejmowany, a który przejmuje, termin, po którym fundusz przejmowany nie będzie zbywał oraz odkupywał jednostek uczestnictwa (termin ten nie może być krótszy niż miesiąc). Konieczne jest zawarcie informacji dotyczącej dnia, od kiedy fundusz przejmowany przestanie przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa, zleceń odkupienia, nabycia, zmiany jednostek uczestnictwa.
  • przekształcenie kilku funduszy z wydzielonymi subfunduszami – istniejące fundusze inwestycyjne staną się subfunduszami nowo stworzonego funduszu. Natomiast dotychczas istniejące fundusze inwestycyjne zostają wykreślone z rejestru funduszy inwestycyjnych. Zarówno jedna jak i druga czynność powinna być przeprowadzona w jednym momencie. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami wyróżnia się tym, że każdy z tworzących go subfunduszy posiada własne aktywa i zobowiązania. Prowadzi własną politykę inwestycyjną niezależną od polityki inwestycyjnej pozostałych subfunduszy. Należy jednak pamiętać, że przekształcenie nie powinno wpływać na prawa i obowiązków uczestników funduszy.
  • przekształcenie funduszu w subfundusz z wydzielonymi sufunduszami – zasady są analogiczne do tych przedstawionych w punkcie powyżej. Różnica polega na czasie powstania przekształconej instytucji. W tym zaś przypadku fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami już istnieje, a „dodanie” następnego subfunduszu, powstałego z przekształcenia funduszu inwestycyjnego, następuje z chwilą wykreślenia tego przekształconego funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych.
  • połączenie subfunduszy w funduszy z wydzielonymi subfunduszami – wymaga osobnej zgody Komisji Nadzoru Finansowego
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.