Jak wybrać właściwy fundusz inwestycyjny?

Zanim wybierzemy fundusz inwestycyjny, warto byśmy sobie odpowiedzieli na pytanie czego oczekujemy. Możliwości są bardzo szerokie, dlatego nie ma przeszkód, by wybrać rozwiązanie dla siebie najlepsze. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję powinniśmy zasięgnąć podstawowe informacje o funduszu lub towarzystwie zarządzającym funduszem. Jednocześnie trzeba pamiętać, że każda inwestycja niesie pewne ryzyko inwestycyjne oraz możliwość odnotowania straty. Dlatego powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiej wysokości stratę będziemy w stanie zaakceptować.

Czego od funduszu oczekuje inwestor?

Początkujący inwestor może mieć problem z określeniem swoich oczekiwań. Pomocne może być w tym:

 • zweryfikowanie celu inwestycji. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, na co oszczędzamy oraz dobrać fundusz umożliwiający osiągnięcie określonych efektów.
 • Ocena własnej sytuacji finansowych i możliwości inwestowania, uwzględniając sytuację zawodową i rodzinną,
 • Wybrać czas inwestycji środków pieniężnych – inwestycja w fundusze oceniane są raczej jako inwestycje długoterminowe. Dlatego im krótszy horyzont czasowy, tym udział akcji (tym samym ryzyka) w naszym portfelu powinien być mniejszy. Na inwestycję do roku dobrze wybrać fundusz rynku pieniężnego. Na okres od 1 do 5 lat – obligacje lub fundusze rynku pieniężnego. Na długi okres inwestycyjny, powyżej 5 lat, można wybrać fundusze akcji.
 • Ocenić skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego: dla każdego gdzie indziej można wyznaczyć jego akceptowalny poziom. W funduszach obowiązuje zasada, że wysoka stopa ryzyka wiąże się z potencjalnie wysokim zyskiem.
 • Zapoznać się z najważniejszymi dokumentami funduszu inwestycyjnego, w tym ze statutem, prospektem informacyjnym (jeśli rozważamy udział w funduszu otwartym) lub z prospektem emisyjnym (w przypadku funduszu zamkniętego)

Jakie cechy funduszu inwestycyjnego należy wziąć pod uwagę?

Wybierając konkretny fundusz, należy rozważyć następujące kwestie:

 • Cel inwestycyjny funduszu – w konfrontacji z własnym celem oraz możliwym do zaakceptowania poziomem ryzyka,
 • Rodzaj wybranego funduszu.
 • Politykę inwestycyjną funduszu – warto porównywać skład portfela danego funduszu w porównaniu z innymi funduszami.
 • Koszty związane z uczestnictwem w funduszu – czyli sumę kosztów ponoszonych przez fundusz oraz tak zwane opłaty manipulacyjne. Warto porównać wysokość opłaty manipulacyjnej oraz inne koszty inwestycji. Wiele funduszy umożliwia składanie dyspozycji przez telefon, fax, internet, co wiąże się z niższymi kosztami. Każdorazowo maksymalna wysokość opłat ustalana jest w statucie funduszy. Dodatkowo uwzględnia się opłaty związane ze zbywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa, które są zazwyczaj ustalane jako opłata procentowa od wpłacanych środków (zazwyczaj na poziomie o 0 do 4%). Często fundusze organizują akcje promocyjne polegające na czasowym zwolnieniu z opłat manipulacyjnych. Ważnym kosztem jest wysokość wynagrodzenia towarzystwa zarządzającego funduszem. Fundusze stosujące agresywną politykę zakładają pobieranie stosunkowo wyższych opłat (na poziomie 4%), a tam gdzie polityka zarządzania jest stabilna, ta opłata jest dużo niższa (na poziomie 1,5%).
 • Czas utworzenia funduszu – zazwyczaj powiązany z celem inwestycyjnym, jaki dany fundusz ma osiągnąć,
 • Sposoby korzystania z dochodów inwestycji – czy fundusz zakłada wypłaty dochodów funduszu dla uczestników bez wymogu odkupowania jednostek uczestnictwa.
 • Ocenę ratingową – wydawaną przez specjalistyczne agencje ratingowe, które uważane są za niezależne i obiektywne. Dzięki zapoznaniu się z oceną ratingową można ograniczyć ryzyko inwestycyjne.

Jakie ryzyko związane z inwestycją w fundusz możemy zaakceptować?

Zarówno w prospektach jak i warunkach emisji znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ryzyka związanego z uczestnictwem w funduszu, a także ryzykiem związanym z działalnością w środowisku, jakim działa fundusz. Warto również zwracać uwagę na oznaczenia w funduszu inwestycyjnym otwartym i specjalistycznym, w którym w części „profil inwestora” znajdują się informacje, dla kogo polecany jest dany fundusz. To pozwoli w kilka chwil zorientować się, czy dany fundusz sprosta naszym oczekiwaniom.

Jeśli decydujemy się na kolejne nabycie tytułów uczestnictwa, dobrze sprawdzić, czy w międzyczasie nie nastąpiły zmiany w statucie, tabeli opłat oraz dodatkowych dokumentach.

O czym mówią nam wyniki finansowe funduszu?

Dobrym zwyczajem jest analizowanie wyników finansowych funduszu. Trzeba jednak mieć świadomość, że nie są one gwarancją sukcesu w przyszłości. Jeśli są dobre, są oznaką dobrego zarządzania, a to już cenna informacja na temat funduszy.

Wyniki z przeszłości warto skonfrontować z wynikami konkurencyjnych funduszy, nie należy ich traktować jako informacji odrębnej, pozbawionej tła. Podstawowe informacje dla inwestora to roczne i półroczne sprawozdanie finansowe. Warto zwrócić również uwagę na dane zwarte w prospekcie emisyjnym lub informacyjnym.

Jeśli znamy już planowy horyzont czasu inwestycji, dobrym pomysłem jest zapoznanie się z wynikami odzwierciedlającymi dany odcinek czasu. Dzięki temu, że poszczególne fundusze publikują swoje wyniki w podobny sposób, inwestor może się z nimi zapoznać oraz dokonać decyzji odnośnie najlepszego z nich.

Co nam da ocena towarzystwa zarządzającego?

Aby dokonać odpowiedniej decyzji w zakresie wyboru funduszu, zaleca się także ocenę towarzystwa zarządzającego funduszem. Przede wszystkim należy sprawdzić, jaka jest sytuacja finansowa towarzystwa zarządzającego funduszem, jak prezentują się wyniki finansowe innych funduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo, czy przekonują nas kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zarządzającego funduszem oraz osób mających realny wpływ na działanie funduszy, jakiemu podmiotowi towarzystwo przekazało zarządzanie portfelem, jak długo istnieje na rynku towarzystwo zarządzające danym funduszem.

Jeśli mamy pewność, że warto spróbować pomnażania posiadanych środków z funduszem, dobrze rozważyć ich podział między dwa lub trzy fundusze. Oddając nasze pieniądze kilku towarzystwom, zmniejszamy ryzyko inwestowania.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.