Jak kupować i zbywać jednostki uczestnictwa w funduszu?

Aby stać się uczestnikiem danego funduszu, nie potrzeba ani specjalistycznej wiedzy, ani zbyt wiele czasu. Proces ten jest dość prosty:

  • polega na wypełnieniu formularza, który stanowi jednocześnie zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów,
  • przedstawić dokument tożsamości (w przypadku inwestora indywidualnego) oraz wymaganych dokumentów (w przypadku osoby prawnej)
  • dokonać przelewu – najczęściej 100 zł wpłata początkowa lub 50 zł w przypadku chęci oszczędzania długoterminowego.

Następie otrzymujemy określoną ilość jednostek uczestnictwa, zostajemy wpisani do rejestru członków uczestników funduszy.

Inaczej sytuacja wygląda, jeśli chcemy dołączyć do funduszy zamkniętych. W tej sytuacji zazwyczaj wymagany jest rachunek papierów wartościowych, na którym odnotowane będą nabyte certyfikaty.

Jak można nabywać i umarzać jednostki uczestnictwa?

Zlecenia w zakresie zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa mogą być składane na kilka sposobów:

  • osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika – w towarzystwie zarządzającym wybranym funduszem, w biurze maklerskim, banku, lub innym podmiocie posiadającym stosowne pozwolenie Komisji na pośrednictwo w zbywaniu i nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
  • za pośrednictwem wyznaczonych osób fizycznych pracujących dla danego towarzystwa lub dystrybutora,
  • drogą pocztową
  • za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji – telefon, telefaks, bankomatów, internetu,  internetowych systemów rozpoznawania głosu,
  • za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny lub oszczędnościowy.

Gdy jesteśmy już uczestnikiem funduszu otwartego, sprzedawanie czy dokupywanie funduszów jest dużo prostsze. Przy otwartym rejestrze wystarczy, ze nabędziemy bezpośrednio jednostki przez wpłatę środków na konto funduszu. Robimy to, przelewając z naszego konta bankowego na wskazane konto bankowe funduszu określoną kwotę, nie zapominając, by w tytule podać numer naszego rejestru i tytuł wpłaty. Jeśli planujemy kontaktować się za pośrednictwem telefonu lub telefaksu, należy przekazać dystrybutorowi pisemne pełnomocnictwo, pozwalające na sporządzenie, przekazywanie i podpisywanie do realizacji naszych zleceń zgodnie z naszymi oświadczeniami.

Jak się nabywa certyfikaty inwestycyjne?

Aby nabyć certyfikaty inwestycyjne, w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o to, by otworzyć rachunek papierów wartościowych. Posiadane przez nas certyfikaty mogą zostać wpisane do rejestru sponsora emisji i w tym wypadku posiadanie rachunku papierów wartościowych nie jest konieczne.

Innym rodzajem są niepubliczne certyfikaty funduszu zamkniętego, które kierowane są do ściśle wybranej grupy odbiorców. Najczęściej adresatem są inwestorzy profesjonalni, posiadających już pewne doświadczenie w inwestowaniu.

Jak zbywa się certyfikaty inwestycyjne?

Proces ten jest dokładnie opisany. Można zdecydować się na sprzedaż certyfikatu po aktualnej cenie obowiązującej na rynku, na którym certyfikat jest notowany. Istnieje również możliwość sprzedaży certyfikatu w ramach umowy cywilnoprawnej. Transakcje te nie muszą się odbywać za pośrednictwem giełdy czy domu maklerskiego. Ponadto istnieje możliwość przedstawienia certyfikatu  funduszowi do wykupienia.

Niektóre fundusze zamknięte posiadają swój termin likwidacji, który daje pewność, że w określonym terminie odzyskamy kwotę zainwestowaną w ich zakup.

Jak odbywają się wpłaty do funduszy?

Dokonywanie wpłat do funduszu jest równie proste. Najprostszą formą, jaką można tego dokonać, jest wpłata pieniędzy zarówno w walucie krajowej jak i obcej, jeśli taką możliwość zakłada statut. Fundusze zamknięte stosują także wpłaty w formie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, prawach użytku wieczystego, prawach własności nieruchomości. Każdorazowo w zgodzie ze statutem.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.