Jak działa Komisja Nadzoru Finansowego?

Rolą Komisji Nadzoru Finansowego jest sprawowanie kontroli nad rynkiem finansowym w Polsce (zwłaszcza funduszy inwestycyjnych, towarzystw i innych podmiotów, które zajmują się dystrybucją funduszy inwestycyjnych). Nadrzędnym celem tej instytucji jest dbanie o interesy inwestorów.

Podstawowe zadanie należące do Komisji Nadzoru Finansowego to ustalenie, czy poszczególne podmioty działają zgodnie z prawem i w interesie inwestorów. Komisja jednak nie ma prawnych możliwości rozstrzygania ewentualnych sporów. Takie należą jedynie do sądów. Jednak Komisja nie jest pozbawiona prawnych możliwości. Może nakładać kary administracyjne na nieprawidłowo działające podmioty. Można również wnieść skargę na działanie towarzystwa i tym sposobem rozpocząć postępowanie administracyjne wobec wybranego podmiotu. Największą karą, jaka może spotkać dany podmiot, to cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności.

Jakie mogą pojawić się nieprawidłowości w działaniu funduszu?

Do podstawowych nieprawidłowości zalicza się:

  • błędy powstałe podczas wyceny aktywów wpływające na ustalenie ostatecznej wartości jednostki,
  • pobieranie zbyt wysokiej opłaty manipulacyjnej,
  • nieprawidłowości przy wypłacie dochodów
  • nieterminowe wypłaty środków pieniężnych lub zwłoka w przydzieleniu jednostek. Każdy prospekt ustala terminy, w jakich trzeba to zrobić.
  • Publikowanie informacji reklamowych wprowadzających uczestników funduszu w błąd,

Jeśli stwierdzimy nieprawidłowości, w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, czy realizacja naszego zlecenia lub dyspozycji została przeprowadzona zgodnie ze statutem. Ponadto powinniśmy sprawdzić, czy w prawidłowy sposób została pobrana opłata manipulacyjna i czy nie zostały wprowadzone zmiany w dotychczasowym sposobie działania, o jakich nie wiemy.

Jeśli nieprawidłowości są faktem, należy złożyć skargę lub reklamację do towarzystwa, który zarządza funduszem. Ponadto wskazane jest poinformowanie depozytariusza, który ma obowiązek występowania w imieniu uczestników funduszu przeciwko towarzystwu w razie stwierdzenia szkody niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków.

W 2008 roku rozpoczął działanie Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, który miał udostępniać pomoc alternatywną dla długich ciągnących się procesów przed sądami powszechnymi. Jego zadaniem jest rozstrzygać spory między uczestnikami rynku finansowego. Zachowuje on niezależność od  Komisji Nadzoru Finansowego. Jednak, żeby postępowanie polubowne było możliwe, niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Wyrok Sądu Polubownego ma moc prawną po zatwierdzeniu jej przez właściwy sąd powszechny.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.