Fundusze z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa

Fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa mimo że prowadzi jednorodną w formie politykę inwestycyjną, zbywa uczestnikom często jednostki pochodzące z różnych kategorii. Zdarza się, że taki system działania wykorzystują fundusze inwestycyjne otwarte.

Dodatkowo w tej kategorii można wyróżnić dwie kategorie:

  • jednostki uczestnictwa wyróżniające się pod względem sposobu lub wysokości pobieranych opłat manipulacyjnych – opłata taka może zostać wniesiona na „wyjściu” z funduszu, „wejściu i wyjściu” czy np. podczas konwersji, czyli zamianie jednych jednostek na inne. Ważne jest to, że wartość jednostek uczestnictwa jest zawsze taka sama, bez znaczenia pozostaje moment pobrania opłaty manipulacyjnej.
  • jednostki uczestnictwa, które wykazują różnice pod względem stopnia uczestnictwa po stronie nabywcy w obciążeniach aktywów funduszy – koszty prowadzonej działalności (głównie wynagrodzenie zarządu) w różnym stopniu przerzucane są na uczestników funduszy

Fundusze podstawowe i powiązane

Jeden fundusz podstawowy oraz kilka lub kilkanaście funduszy powiązanych tworzy popularną konstrukcję zwaną hub lub spoke.

Podstawowa cecha tej konstrukcji polega na tym, że fundusz podstawowy może zbywać jedynie emitowane przez siebie tytuły uczestnictwa, oddając je funduszom powiązanym. Tak samo w drugą stronę: fundusze powiązane mogą nabywać wyłącznie tytułu od funduszu podstawowego.

W praktyce oznacza to, że realna odpowiedzialność za zakup lokat, papierów wartościowych, nieruchomości spoczywa po stronie funduszu podstawowego. Natomiast rolą funduszy powiązanych jest jedynie zakup tytułów uczestnictwa funduszy podstawowego. Dlatego wybierając fundusz podstawowy, należy zwrócić uwagę na sposób funkcjonowania funduszu podstawowego, jego politykę oraz decyzję dotyczące posiadanego kapitału.

Mimo jednak wspólnego portfela inwestycyjnego fundusze powiązane mogą stosować różne rozwiązania dotyczące sposobu pobierania opłat związanych z obecnością w funduszu. Różnice mogą istnieć także w sposobie wypłat dochodów, dotykać takich kwestii jak prawa uczestników, czy moment pobrania opłat manipulacyjnych.

Fundusze z wydzielonymi subfunduszami

To obecnie najczęściej stosowana forma, której istotę najcelniej oddaje zamiennie stosowana nazwa: fundusz parasolowy. Pozwala on na stworzenie w obrębie jednego funduszu inwestycyjnego kilku subfunduszy, wyróżniających się pracą zgodnie z wybraną przez siebie polityką inwestycyjną.

Jak należałoby rozumieć termin fundusz parasolowy? Podstawa to wyróżnienie parasola, który stanowi osobowość prawną i  „osłania” cały fundusz. Parasol natomiast ochrania subfundusze, stanowiące osobne portfele inwestycyjne o odrębnej osobowości prawnej.

Nie ma ograniczeń dotyczących subfunduszy. Towarzystwo w ramach jednego funduszu może ich stworzyć nieograniczoną ilość. Każdy ze stworzonych subfunduszy może również prowadzić inną politykę inwestowania i różnić się poziomem akceptowalnego ryzyka, na przykład jeden z subfunduszy może specjalizować się w agresywnym inwestowaniu, inny chronić przede wszystkim powierzony kapitał.

Ważna informacja pozwalająca modyfikować działanie funduszy to możliwość dodawania nowych subfunduszy przez cały okres funkcjonowania funduszy. W ten sposób można dostosowywać ich działanie do oczekiwań inwestorów oraz zmniejszać koszty.

Fundusze funduszy

Fundusze funduszy mają następującą formułę. Ich struktura opiera się na tym, że fundusz inwestycyjny tworzy jeden portfel inwestycyjny, z tym, że tworzą go jedynie jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych, tego samego lub innego towarzystwa.

Podstawowa zaleta tej formy to niższe koszty funkcjonowania niż w przypadku tradycyjnych funduszy. Nie tylko mniejsze są koszty zarządzania, ale również związane z dokonywaniem szczegółowych analiz papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych. Zadaniem, które pozostaje to wybór jednostek lub certyfikatów inwestycyjnych, w które należy zainwestować, by było to najbardziej opłacalne. Działanie funduszów funduszy polega na uczestniczeniu w wypracowanych zyskach.

Fundusze rynku pieniężnego

Fundusze rynku pieniężnego powstały głównie po to, by lokować okresowe nadwyżki i tym sposobem gospodarować w optymalny sposób wolne środki, kiedy pojawiają się dobre warunki do inwestowania pieniędzy. Pieniądze lokowane są w bezpieczne miejsca, między innymi w papiery skarbowe, bony handlowe, krótkoterminowe obligacje, tym sposobem wyróżniają się niskim poziomem ryzyka i są odbierane przez inwestorów jako atrakcyjna alternatywa dla propozycji banków. W ogólnej opinii fundusze rynku pieniężnego oceniane są jako doskonała forma inwestowania dla drobnego i dużego inwestora.

Fundusze portfelowe

Fundusze portfelowe funkcjonują jako fundusze zamknięte. Swoją nazwę zawdzięczają temu, że   portfel inwestycyjny często nawiązuje do składu portfela indeksu giełdowego lub składu portfela papierów wartościowych (każdorazowo wartości te muszą być ustalone w statusie funduszu, jednak nie na indeksie) Podstawowa zaleta kryjąca się za tym funduszem to możliwość emitowania i umarzania w wersji ciągłej certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz wybierając lokaty, będzie dążył do tego, by najwierniej odzwierciedlały one zachowania indeksu bazowego lub portfela bazowego.

Fundusz portfelowy stanowi ciekawą i wygodną formę inwestowania, stworzoną z myślą o każdym inwestorze. Dodatkowa jego cecha to możliwość zwrotu uczestnikowi nie tylko pieniędzy, ale również papierów wartościowych w proporcji określonej w statucie, co jest dobrą opcją dla osób zainteresowanych budową własnego portfela papierów wartościowych. W konsekwencje zmniejszeniu ulegają koszty związane z opłatami transakcyjnymi w odniesieniu do sytuacji, kiedy dochodzi do samodzielnego kupna akcji lub obligacji na giełdzie.

Dodatkowy atut tej formy to również możliwość uczestnictwa każdego uczestnika funduszu w walnym zgromadzeniu spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu.

Fundusze aktywów niepublicznych

W ostatnim czasie szczególnie często wybierane są fundusze aktywów niepublicznych, jest to rodzaj funduszy inwestycyjnych zamkniętych (inaczej nazywane jako venture capital lub private equilty). Aktywa lokowane są w akcje i udziały w spółki niepubliczne. Gdy udaje się osiągnąć zakładane wyniki programów restrukturyzacyjnych następuje zbycie akcji lub udziałów.

W funduszach tego rodzaju ważne jest także to, że przychody wypłacane są niezwłocznie na konto uczestnika od razu po zbyciu danej lokaty. Nie ma konieczności reinwestowania w ten sposób uzyskanych środków. Dlatego w planie inwestowania uwzględnia się przewidywany czas niezbędny do nabycia, zbycia i restrukturyzacji danych funduszy.

Najczęściej z powodu ceny certyfikatów fundusze aktywów niepublicznych są tworzone dla bardziej zamożnych uczestników, którzy wymagają większego zysku, a jednocześnie akceptują ponoszenie wysokiego ryzyka. Czasami jednak ustala się takie ceny, które pozwalają na inwestowanie mniej zamożnym inwestorom, przy jednoczesnym zaakceptowaniu wysokiego ryzyka.

Fundusze sekularyzacyjne

Fundusz sekularyzacyjny za pieniądze uczestników nabywa pulę wierzytelności, a następie wypłaca związane z inwestowaniem zyski. Inwestycja w tego rodzaju fundusz może być mniej lub bardziej ryzykowna, wszystko zależy od tego, jaki rodzaj wierzytelności zostanie wybrany. Ponadto istnieją dwa rodzaje funduszy sekularyzacyjnych. Jednym z nich jest fundusz standaryzowany, drugim niestandaryzowany. Różnią się one nie tylko poziomem akceptowanego ryzyka, ale również konstrukcją prawną zapisaną w statucie.

Certyfikaty funduszu standaryzowanego dostępne są teoretycznie dla każdego inwestora. Jednak uczestnikami niestandaryzowanego funduszu sekularyzacyjnego mogą być tylko jednostki organizacyjne oraz osoby prawne, które nie posiadają osobowości prawnej. Tylko niekiedy dopuszcza się uczestnictwo osób fizycznych, dla których nie jest problemem zapłata za jeden certyfikat kwoty w wysokości około 40 tysięcy euro.

W praktyce fundusz sekularyzacyjny bardzo dobrze sprawdza się w roli podmiotu emisyjnego, udostępniającego certyfikaty, papiery wartościowe oparte na wierzytelności.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.