Fundusze Hedgingowe

To charakterystyczny rodzaj funduszy inwestycyjnych.  Osiągają zyski zarówno podczas hossy, jak i bessy na giełdzie. Ich wyniki nie odzwierciedlają sytuacji na giełdzie. Tego typu fundusze inwestycyjne lokują swój kapitał nie tyle w typowe akcje spółek, co w instrumenty pochodne akcji bądź instrumenty, które opierają się na automatycznych systemach inwestycyjnych. W tym przypadku decyzje inwestycyjne są podejmowane przez komputer, do którego zadań również należy analiza sytuacji na rynku. Co ważne, te decyzje nie są wynikiem jednej, znanej wszystkim, strategii, a tzw. multistrategii. Nie inwestują one w określone branże przemysłu bądź w określone instrumenty finansowe. Kapitał lokują w to, co ma potencjał na wygenerowanie dobrego zwrotu z inwestycji. Dlatego też w portfelu inwestycyjnym znajdują się zarówno akcje spółek, które są już notowane na giełdzie, jak i tych, które dopiero będą. Oprócz tego wykorzystują też inne możliwości, inwestując np. w surowce czy kontrakty terminowe. Fundusze hedgingowe w porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych mogą z powodzeniem stosować strategie inwestycji krótkoterminowej, szybkiej sprzedaży. Gdy  typowy fundusz inwestycyjny lokuje swoje środki w akcjach spółki giełdowej,  na dłuższy okres te aktywa zasilają portfel inwestycyjny funduszu. W przypadku funduszy hedgingowych ta zależność już nie występuje, mogą one kupić akcje pewnej spółki, które wygenerują pewien zysk, by po kilku dniach dokonać ich sprzedaży.

Jaki zysk są w stanie wygenerować takie fundusze hedgingowe? Ciężko jest podać dokładną liczbę. Na polskim rynku finansowym do tego typu funduszy możemy zaliczyć SUPERFUNDS, Investors TFI i OPERA TFI. Spoglądając na wynik tego pierwszego, możemy stwierdzić, że w ciągu jednego kwartału fundusze hedginowe są w stanie wygenerować nawet 15 czy 20% zysk. Trudno jednak podać ich przeciętny roczny zysk, bo może on być równy tylko kilka procent.

Zarówno straty, jak i zyski funduszy hedgingowy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Wynika to przede wszystkim ze strategii inwestycyjnej. W przypadku Investors TFI, młodego funduszu zamkniętego, portfel inwestycyjny składa się z akcji najlepszych spółek giełdowych oraz nieruchomości, na które pozwalają osiągnąć wysokie zyski dla udziałowców w funduszu. Jest to przykład funduszu hedgingowego, który realizuje swój cel inwestycyjny niemal w 100%, generując przy tym wysokie zyski. Dobrym pomysłem jest powierzenie części swoich oszczędności Invsetors TFI. Trzeba jednak być bardzo uważnym, bo fundusz ten tylko raz na jakiś czas ogłasza napływ nowego kapitału, co jest ogłaszane w wielu mediach. Co sprawia, że certyfikaty rozchodzą się w bardzo szybkim tempie, a rozdawane są w zgodzie z zasadą kto pierwszy, ten lepszy.

Do zalet funduszy hedgingowego możemy zaliczyć:

  1. Dużą niezależność od tego, co się dzieje na innych rynkach np. na giełdzie.
  2. Dywersyfikację portfela – fundusze hedgingowe inwestują nie tylko w akcje, waluty czy opcje, ale również w ropę naftową, srebro czy diamenty.
  3. Inteligentne wykorzystanie dźwigni finansowej, co umożliwia generowanie wysokich zysków ze stosunkowo małego kapitału początkowego.
  4. Część zarządzających funduszem hedgingowym zainwestowało swój kapitał w ten fundusz, co niewątpliwie wpływa pozytywnie na ich motywację do pracy.

Fundusze hedgingowe, tak jak każde inne fundusze inwestycyjne, wymagają  uiszczenia opłaty za zarządzanie oraz opłaty od wyników na koniec okresu rozliczeniowego, co jest kolejną motywacją dla zarządzających.

Bezpieczeństwo funduszy hedgingowych

W przypadku tego typu funduszy jest ono na wysokim poziomie. Dodatkowy każdy może sam decydować o poziomie zabezpieczenia swojego kapitału, wybierając fundusz o określonej strategii inwestycyjnej i zatrudniających odpowiednich zarządzających. Prawda jest taka, że bezpieczeństwo w przypadku funduszy jest często wyższe od tego, co może nam zaoferować bank. Działanie funduszy inwestycyjnych określają specjalna ustawa, z której wynika m.in.:

  1. fundusze podlegają ciągłej kontroli KNF
  2. koszty działalność muszą być jasno określone i przejrzyste
  3. fundusze są zobowiązane do codziennej wyceny jednostek uczestnictwa, trzymając się określonych norm, oraz inwestowania swoich klientów o tej  wycenie
  4. zgromadzony kapitał przechowywany jest w tzw. banku-depozytariuszu, co sprawia, że fundusz nie ma do niego dostępu, jego zadaniem jest tylko zarządzanie powierzonymi mu przez klientów środkami pieniężnymi.

Działalność funduszy charakteryzuje się podziałem na trzy podmioty:

a)    towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz doradca inwestycyjny

b)    depozytariusz

c)    agent transferowy.

W naszym kraju występuje określony podział ról. Zadaniem doradcy inwestycyjnego jest podjęcie decyzji o kupnie danego aktywa, natomiast agent transferowy jest zobowiązany do jej zrealizowania (oprócz tego przelicza na jednostki uczestnictwa w funduszu posiadane przez niego aktywa). Depozytariusz natomiast przechowuje aktywa funduszu oraz zapisuje każdą zrealizowaną przez niego transakcję.

Doradca inwestycyjny musi posiadać odpowiednią licencję, dodatkowo jego działania są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do jego obowiązków należy przygotowanie decyzji o zakupcie lub sprzedaży aktywów (akcji, obligacji, złota etc.) – których typ zależy od strategii funduszu. Każde Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest zobowiązane do zatrudnienia co najmniej dwóch doradców inwestycyjnych.

Agent transferowy w TFI odpowiada za prowadzanie kont klientów oraz każdorazowe przeliczanie na jednostki uczestnictwa wpłat i wypłat realizowanych dla klientów funduszu (inwestorów).

Rolą depozytariusza jest ochrona kapitałów klientów funduszu. Przechowuje on ich aktywa, nieprzerwanie kontrolując działalność funduszy, sprawdzając zgodność ze statutem oraz normami prawnymi. Depozytariuszem funduszu inwestycyjnego mogą być banki, których aktywa wyceniane są na min. 100 000 000 zł oraz ich siedziba znajduje się na terenie Rzeczypospolitej. Oprócz tego depozytariuszem jest, jak sama nazwa wskazuje, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Do obowiązku depozytariusza należy:

a)    prowadzenie rejestru aktywów zgromadzonych przez fundusz inwestycyjny

b)    kontrola zgodności transakcji wykupu certyfikatów oraz jednostek uczestnictwa z obowiązującymi przepisami prawnymi

c)    czuwanie nad płynnością rozliczania umów zarówno z uczestnikami funduszu inwestycyjnego, jak tymi dotyczącymi zakupionych przez fundusz aktywów

d)    wykonywanie poleceń wydanych przez fundusz inwestycyjnych, z pominięciem tych, które naruszają statut lub są niezgodne z obowiązującym prawem.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Fundusze Hedgingowe, 7.0 out of 10 based on 3 ratings

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.