Dywersyfikacja portfela funduszy inwestycyjnych

Chociaż wielu ludziom słowo „dywersyfikacja” nic nie mówi, w rzeczywistości jest to coś z założenia bardzo prostego – po prostu zróżnicowanie. W przypadku inwestycji w fundusze to po prostu portfel inwestycyjny składający się z różnych funduszy. Zalety dywersyfikacji portfela można przedstawić w krótkim opowiadaniu:

Można wyobrazić sobie, że naszym zadaniem jest przenieść jajka przez długą, wyboistą ścieżkę. Można oczywiście nieść je w jednym dużym koszu albo rozłożyć jej do kilku mniejszych. W wyniku niesprzyjających okoliczności jeden koszyk upada na ziemię i wszystkie, umieszczone w nim, jajka się rozbijają. Jeśli postanowiliśmy przetransportować jajka, używając tylko jednego dużego kosza, stracimy wszystko. Jeśli jednak nieśliśmy jajka w kilku koszykach, straciliśmy jedynie cześć z nich, a znaczna część pozostanie bez skazy.

Ta krótka i prosta historia dobrze opisuje filozofię dywersyfikacji. Jej istotą jest po prostu rozłożenie ryzyka inwestycyjnego, minimalizacja potencjalnych strat, które mogą nastąpić w wyniku np. niesprzyjające sytuacji w pewnym sektorze gospodarki. Spróbujmy zatem przekuć opowiadanie o jajkach na praktykę. Kiedy chcemy zdywersyfikować swoje oszczędności, zainwestujemy część z nich w instrumenty mocno ryzykownego (np. akcyjne), a część w fundusze pieniężne. Dzięki czemu potencjalne spadki na giełdzie będą amortyzowane przez inne instrumenty rynku pieniężnego. Tego typu działania minimalizuje ryzyko dużych strat kapitału. Hossa i bessa następują bezpośrednio po sobie. Sytuacja na giełdzie raz sprzyja osiąganiu wysokich zysków, by jakiś czas potem maklerów zaskoczyć sporymi spadkami. Kiedy jeden fundusz generuje zysk, inne w tym samym czasie mogą notować spadki. Dlatego warto swój kapitał zdywersyfikować pomiędzy różnego rodzaju fundusze, dzięki czemu ryzyko strat jest rozłożone pomiędzy wiele instrumentów finansowych.

Na uwagę zasługuje również fakt, że każdy fundusz inwestycyjny jest zarządzany prze inną grupę osób. Jedne z nich podejmują słuszne decyzje inwestycyjne , inne popełniają błędy. W tym samym czasie jeden fundusz może notować 2% zysk, a drugi ledwie 0,8%, a jeszcze inny notować spadki. Poza wspomnianą już zasadą ogólnej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, wartość również inwestować w różne grupy funduszy inwestycyjnych. Kiedy inwestor już wie, jakie ryzyko jest w stanie przyjąć w imię potencjalnych zysków, może wybrać fundusze z różnych grup – np. kilka obligacyjnych, kilka akcyjnych i jeszcze kilka rynku pieniężnego. Obserwując zyski w każdej z tej grup, po np. roku możemy się nieźle zdziwić. Bowiem jeden fundusz akcyjny osiągnie 75% zysk, a inny fundusz już tylko 50% – mimo, że również inwestuje kapitał na giełdzie.

Jeśli nie chcemy sami, z różnych względów, podjąć się dywersyfikacji swojego portfela, możemy zainwestować w fundusz zrównoważony lub stabilnego wzrostu. Jak już zostało w poprzedniej części publikacji wspomniane, tego typu fundusze w swoim portfelu mają równo akcje spółek giełdowych, jak i instrumenty pieniężne takie jak bony skarbowe czy obligacje. Na bieżącą reagują na sytuację na rynku, zwiększając udział w portfelu inwestycyjnym tej grupy instrumentów, które w danym okresie mogą lub osiągają duże zyski. Zmniejszając równocześnie udział instrumentów, które notują straty. Kiedy na giełdzie jest hossa, w portfelach funduszy zrównoważonych przeważają akcje. Jeśli jednak na rynku panuje bossa, wzrasta udział obligacji i innych instrumentów rynku pieniężnego.

Warto również mieć na uwadze fakt, że zarządzający funduszem zrównoważonym mogą popełniać błędne decyzje inwestycyjne. Co może objawiać się tym, że w okresach dobrej koniunktury fundusz generuje mniejszy zysk niż fundusz akcyjny, a gdy sytuacja na rynku jest zła, straty są na podobnym poziomie jak w przypadku najbardziej ryzykownych funduszy inwestycyjnych – akcyjnych.  Zarządzanie funduszem zrównoważonym wiąże się z ciągłą kontrolą wielu obszarów rynku finansowego, zarządzający muszą równocześnie myśleć o akcjach i np. bonach skarbowych.

W związku z tym, lepiej inwestować w fundusze czysto akcyjne, obligacyjne lub rynku pieniężnego. I samodzielnie zbudować fundusz zrównoważonym, o czym będzie mowa w następnej części publikacji.

Jak zbudować swój własny fundusz zrównoważony?

Jak już pokazano wcześniej, główną zasadą funduszy zrównoważonych jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, co ma zminimalizować ryzyko inwestycji. Tego typu fundusze lokują kapitał zarówno w akcje, jak i obligacje czy bony skarbowe. Wygląda to naprawdę obiecująco, rzeczywistość jednak rozczarowuje. Każdy fundusz zrównoważony ma określoną strategię, w które zawarta jest informacja o tym, jaki procent kapitału jest inwestowany w określone instrumenty rynku finansowego. W okresie bessy niestety zdarza się i tak, że w portfelu inwestycyjnym takiego funduszu znajduje się zdecydowanie zbyt dużo akcji, co sprawia, że notuje on spore spadki. Oczywiście, istnieją też fundusze, które dostosowują strukturę swojego portfela inwestycyjnego do aktualne sytuacji gospodarczej. Są to tzw. fundusze aktywnej alokacji kapitału. Jednak i one nie są najlepszym rozwiązaniem, bo wygenerowane przez nie zyski są nawet słabsze od tych, które osiągają fundusze zrównoważone.

Samodzielnie konstruując fundusz zrównoważony, zyskujemy przewagę szczególnie w jednym aspekcie inwestycji. Fundusze zrównoważone są uważane przez wielu za bardzo bezpieczną formę lokowania kapitału, co sprawia, że mają one naprawdę dużo klientów i ich kapitał jest proporcjonalnie duży. Z tego wynika, że nie są one na tyle elastyczne, by w momencie nagłych zmian na rynku dokonywać przetasowania w swoim portfelu inwestycyjnym. Przede wszystkim wynika to z tego, że duża część kapitału funduszy zrównoważonych jest ulokowana w akcjach. Wobec tego podczas bessy na giełdzie, fundusz ma problemy z tym, by szybko wycofać swój kapitał i zminimalizować poniesione straty.

Własny fundusz inwestycyjny pozwala nam na elastyczne zarządzanie swoim portfelem. Szybko możemy zrobić zlecenie konwersji i w ciągu 2-3 dni roboczych przenieść część kapitału z funduszu akcyjnego do fundusz rynku pieniężnego, co z pewnością uchroni nas od większy strat.

Inwestując w klasyczny fundusz zrównoważony, nie dostajemy informacji o tym, jaki udział w portfelu inwestycyjnym mają akcje, a jaki inne instrumenty. Możemy jednak tego dyskomfortu uniknąć, budując swój fundusz zrównoważony. To, co będzie wchodziło w skład portfela inwestycyjnego i proporcje udziałów, możemy dostosowywać do bieżącej sytuacji na rynku.

Jak wobec tego założyć taki własny fundusz inwestycyjny?

    1. Otworzyć własny rachunek inwestycyjny, czego możemy dokonać na kilka sposobów:

a) wybrać TFI i założyć w nim prywatny rachunek inwestycyjny, korzystając jednocześnie z tzw. parasola podatkowego (dokładny opis znajdzie się w dalszej części publikacji)

b) skorzystać z oferty banku, w którym rachunek inwestycyjny daje nam dostęp do rynku funduszy oraz umożliwia dokonywanie transakcji na tym rynku.

Dokonując wyboru, należy uwzględnić opłaty prowizyjne (i nie tylko) związane z wykonywaniem transakcji. W przypadku TFI, należy wybrać takie, które generuje zyski, które nas będą w pełni satysfakcjonować. Otwarcie rachunku tylko w jednym TFI wiążę się przede wszystkim w dużą wygodą, gdyż wszelkie konwersje pomiędzy określonymi funduszami będą realizowane dużo szybciej niż w przypadku rachunku inwestycyjnego w banku. Konwersje w TFI realizowane są z reguły tego samego dnia, w którym zostały zlecone. W bankach te okres wydłuża się do 2 albo i 4 dni roboczych. Dodatkowo, inwestowanie w określonym TFI wiąże się z uzyskaniem oferty niedostępnej dla klientów banku np. angażując określoną wielkość kapitału, klient dostaje kilka jednostek uczestnictwa w funduszu gratis.

  1. Określić początkową zawartość funduszu zrównoważonego. Nie ma niestety recepty, wedle której należy tworzyć swój własny fundusz zrównoważony.  Podejmując decyzje inwestycyjne, należy uwzględnić potencjalną długość inwestycji, ryzyko, jakie jesteśmy w stanie podjąć, oraz poziomi stopy zwrotu jaki nas satysfakcjonuje. Dywersyfikując portfel inwestycyjny, będziemy się starali zminimalizować ryzyko strat. Należy jednak mieć świadomość, że takie ryzyko zawsze będzie istnieć. Im dłuży termin inwestycji, w tym bardziej agresywne instrumenty możemy zainwestować. W długim okresie bowiem fundusze akcyjne osiągają wysoki poziom zwrotu z inwestycji.Należy również pamiętać, że w krótkim okresie, w wyniki korekt, fundusz może notować straty.
  2. Na początku najlepiej zbudować fundusz zrównoważony o niskim ryzyku inwestycyjnym. Jego portfel może się składać np. w 30% funduszu akcyjnego, 40% obligacyjnego i 30% rynku pieniężnego. Jednak metoda doboru funduszy, powinna zależeć od osobistych preferencji, skłonnością do ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu. W następnym kroku należy zdecydować, ile funduszy będzie zawierał nasz portfel inwestycyjny (dotyczy to tylko rachunku inwestycyjnego otwartego w banku, który umożliwia dostęp do wielu grup funduszy inwestycyjnych). Niestety i w tym wypadku trudno o receptę. W niektórych okresach fundusz zrównoważony składający się z mniejsze ilości funduszy może generować większe zyski, a czasem może być odwrotna sytuacja. W portfelu należy mieć więcej tych funduszy, które umożliwiają osiągnięcie wyższego zwrotu z inwestycji.
  3. Należy złożyć zlecenie zakupu jednostek uczestnictwa w wybranych wcześniej funduszach inwestycyjnych.

Od czasu do czasu należy monitorować sytuację w zbudowanym funduszu zrównoważonym. Warto śledzić sytuację na rynku finansowym, czerpiąc informacje gospodarcze i te dotyczące giełdy z profesjonalnych serwisów. Choćby i minimalna wiedza o aktualnej sytuacji gospodarczej ułatwi nam podejmowanie słusznych decyzji inwestycyjnych. Jeżeli wywnioskujemy z tych informacji, że na giełdzie nadal będą wzrosty, to możemy zwiększyć udział funduszu akcyjnego w portfelu inwestycyjnym. Jeżeli z kolei na giełdzie zaczynać się będzie bessa, naszą reakcją powinna być redukcja jednostek uczestnictwa w fundusz akcyjnym i przeniesie kapitału np. w fundusz rynku pieniężnego. Co możemy wykonać, dokonując tzw. konwersji jednostek.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.