Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

W Polsce coraz więcej osób decyduje się na inwestycje w fundusze. Co sprawia, że fundusze dysponują coraz większą ilością środków, przez co mogą inwestować w coraz to nowe spółki. Korzyści z inwestycji wiążą się z wieloma zaletami funduszy inwestycyjny. Poniżej znajduje się praktyczna i krótka lista największych korzyści z inwestowania w fundusze Inwestycyjne:

 1. Im dłuższa inwestycja tym lepsza, zyskujemy bowiem tzw. przewagę czasową inwestycji. W dłuższym okresie możemy osiągnąć wyższe zyski, bo działa procent składany. Przeprowadźmy prostą symulację dla zobrazowanie tej idei. Inwestujemy 1 tys. złotych w fundusz akcyjny, po roku zyski z tej inwestycji wynoszą 530 zł. Na koniec grudnia mamy już 1 530 zł, wobec tego w styczniu zysk z inwestycji naliczany będzie już od kwoty 1 530 zł, a nie od początkowej wartości wkładu, która w naszym przypadku wynosiła 1 000 zł. Ten mechanizm działa tak naprawdę z dnia na dzień. Decydując się na długoterminową inwestycję w fundusze inwestycyjne, sprawiamy, że nasz kapitał codziennie będzie miał szansę wzrostu.
 2. Mamy dostęp do wielu rynków naraz. Jak już wcześnie zostało wspomniane, istnieją fundusze inwestujące nie tylko w konkretnych branżach w Polsce, ale również zagranicą. Dzięki czemu możemy się poczuć jak właściciele zagranicznej firmy.
 3. Wiele sposóbów inwestowania. Każdy inwestor ma szansę wybrać takie produkty inwestycyjne, które będą w największym stopniu odzwierciedlały jego skłonność do ryzyka.
 4. Nie ma górnej czasowej granicy inwestycji. W każdym momencie możemy złożyć kolejne zlecenie oraz spieniężyć nasze jednostki uczestnictwa w danym funduszu inwestycyjnym.
 5. Niskie a zarazem sprecyzowane koszty. Każdy funduszy przedstawia swoim klientom wykaz kosztów i opłat dotyczący obsługi rachunku inwestycyjnego. Wydatek związany z nabyciem tytułów uczestnictwa w funduszu jest możliwy nawet dla inwestora dysponującego bardzo ograniczonymi oszczędnościami. Oprócz opłacenia stosunkowo niewielkiej wartości jednostki uczestnictwa wnosi on symboliczne opłaty manipulacyjne oraz opłaty za zarządzanie. Koszty te zwykle procentowo wynoszą 0–5% kapitału w zależności od polityki inwestycyjnej funduszu. Inwestor ponosi je odpowiednio na początku inwestycji oraz każdego dnia, w niewielkich promilach od całości masy danego funduszu; wycena podawana jest do powszechnej wiadomości już po ich odliczeniu
 6. Możliwość inwestycji zarówno krótko, średnio, i jak długoterminowej. W tym samym funduszu możemy inwestować, przyjmując inny termin inwestycji. Jednak najbardziej korzystne w przypadku funduszy są inwestycje długoterminowe.
 7. Dywersyfikacja ryzyka. W portfelu każdego z funduszu znajdują się różne rodzaje np. spółek akcyjnych w przypadku funduszy agresywnych. Co sprawia, że ryzyko jest na bieżąco minimalizowane. Rzadko się zdarza, że wszystkie części portfela inwestycyjne notują spadki. Zazwyczaj część z nich notuje zyski, co amortyzuje spadek innych.   Na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwakapitału, wpływają również limity inwestycyjne dotyczące różnych kategorii aktywów, a także związana z nimi dywersyfi kacja portfela lokat. Duża skala zgromadzonych przez fundusz środków pieniężnych umożliwia mu nabywanie różnych instrumentów fi nansowych. Prowadzi to do rozproszenia ryzyka związanego z pojedynczą inwestycją w stopniu większym niż w przypadku pojedynczego inwestora. Możliwość urozmaicenia zawartości portfela świadczy jednocześnie o pośrednim dostępie do szerokiej oferty walorów na rynku fi nansowym, z których część byłaby niedostępna dla drobnych inwestorów bezpośrednio na rynku ze względu na ich wysokie ceny nominalne
 8. Fundusze są bezpieczną formą inwestycji, działają zgodnie z zasada „pieniądze klienta są święte”.  Bezpieczeństwo inwestycji jest zagwarantowane przede wszystkim na poziomie regulacji prawnych, które wymagają, by majątek funduszu był niezależny od środków
  należących do towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wówczas w przypadku bankructwa
  towarzystwa kapitał funduszu inwestycyjnego nie jest włączany do masy upadłościowej
  zarządzającego. Ponadto ustawa przewiduje rozdzielenie funkcji zarządcy oraz
  depozytariusza, przechowującego zgromadzony kapitał. Jako niezależny podmiot może
  on czuwać nad prawidłowym funkcjonowaniem funduszu oraz występować w imieniu
  inwestorów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości27. Fundusze inwestycyjne są
  również prawnie zobowiązane do udostępniania wyczerpujących informacji o aktywności
  funduszu oraz jego polityce inwestycyjnej. Dlatego w statucie funduszu są umieszczane
  odpowiednie wpisy; a okresowe publikacje raportów streszczających wyniki inwestycji oraz
  codzienna wycena jednostek uczestnictwa są dostępne zarówno w prasie, jak i w internecie.
  Umożliwia to nie tylko kontrolę stanu swoich oszczędności, lecz również szybką
  reakcję na niepokojące dane.
 9. Wygodny sposób na pomnażania swojego majątku. Inwestując w fundusz, zostajemy zwolnieni z obowiązku codziennego śledzenia tego, co dzieje się na polskich i światowych rynkach finansowych. Tym zajmują się analitycy zatrudnieni w danym funduszu. Głównym celem funduszu jest obrót pieniędzmi klientów w taki sposób, by wygenerować jak największy zysk. My – jako klienci – możemy po prostu od czasu do czasu sprawdzać, w jakim stopniu zaangażowany przez nas kapitał wzrósł.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?, 8.0 out of 10 based on 1 rating

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.