Czy inwestowanie w fundusze to dobra i bezpieczna inwestycja?

Z roku na rok popularność funduszy inwestycyjnych na świecie wciąż rośnie. W Polsce zaledwie trzy procent inwestorów wybiera fundusze jako miejsce pomnażania zgromadzonego kapitału. Na szczęście liczba ta się zwiększa. Można zastanowić się, z czego wynika tak nikła popularność tego rodzaju inwestycji w naszym kraju. Jednym z prawdopodobnych powodów jest duże przywiązania do lokat bankowych. Ten instrument finansowy jest bezpieczny, ale pieniądze w nim umieszczone są nisko oprocentowane, często po prostu na granicy poziomu inflacji. Czyli de facto, kapitał umieszczony na lokacie bankowej nie jest pomnażany, a jedynie zachowuje swoją wartość. Z drugiej strony, taki stan rzeczy może wynikać po prostu ze słabej znajomości rynku finansowego. Świadomość, czym jest fundusz inwestycyjny, jakie są jego największe zalety, a jakie wady, w naszym narodzie jest na niskim poziomie.

Poniżej znajduje się zestawienie argumentów i zalety inwestycji w fundusze?

  1. Nasze wkłady są bezpieczne. Jak już wiesz z poprzedniej części publikacji, działalność funduszy inwestycyjnych jest regulowana prawnie. KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) sprawuje pieczę nad TFI, prowadząc szczegółową kontrolę ich działalności. Fundusze inwestycyjne (i towarzystwa) muszą umieszczać w swoich materiałach reklamowych informacje o tym, jak działają, jak generują zyski i z jakim to się wiąże ryzykiem.Całość aktywów, którymi dysponuje dany fundusz, jest przechowywana przez tzw. bank depozytariuszy. Takim bankiem może być albo Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, albo bank, którego aktywa są na wysokim poziomie. Oprócz przechowywania środków pieniężnych dba on również o to, by fundusz trzymał się uchwalonego statutu, przestrzegał ogólnie przyjętych przepisów prawych. W razie poważnych nieprawidłowość w działalności funduszu taki bank ma prawo go zamknąć i rozdzielić zgromadzone środki pomiędzy wszystkich klientów danego funduszu.
  2. Środkami zainwestowanymi w fundusz zarządzają profesjonaliści. TFI zarządzanie poszczególnymi rodzajami funduszy zleca doradcom inwestycyjnym, którzy posiadają odpowiednią licencję. Dodatkowo wymagają od nich już kilkuletniego doświadczenia w zarządzaniu tak dużymi aktywami, żeby tego było, mało ich działalność nadzoruje KNF. Współpracują oni z analitykami finansowymi, których zadaniem jest analizowanie spółek giełdowych. Oceniają, w które spółki warto zainwestować, bo mogą przynieść spore zyski, oraz na bieżąco oceniają kondycję spółek, których akcje zostały już zakupione przez fundusz. Jeśli osiągnęły one już wartość maksymalną, dają znak zarządzającym, że najwyższy czas się ich pozbyć.
  3. Potencjalne zyski dużo wyższe niż na lokacie bankowej. Głównym zadaniem TFI określonym w statucie jest maksymalizacja zysku z inwestycji, zakładając ryzyko na poziomie odpowiednim dla danego funduszu. Wysokie umiejętności analityków i zarządzających skutkują dobrymi decyzjami inwestycyjnymi funduszu. Portfel każdego funduszu jest zdywersyfikowany, w jego skład wchodzi wiele różnych źródeł generowania zysku. To wszystko sprawia, że fundusze inwestycyjne mogą wygenerować zysk dużo wyższy od oprocentowania lokaty w banku.
  4. Szybki dostęp do oszczędności. Fundusze inwestycyjne charakteryzują się tym, że w przeciwieństwie do lokat możemy niemal natychmiast wycofać swoje oszczędności, zachowując wygenerowane do tej pory zyski. Jeśli chcemy to zrobić, składamy zlecenie odkupienie jednostek funduszu po aktualnej wycenie. Niektóre fundusze pobierają tzw. opłatę manipulacyjną. W rzeczywistości wyciągniecie środków z funduszy trawa od jednego do trzech dni roboczych. Ten krótki okres oczekiwania jest niewątpliwą zaletą funduszy inwestycyjnych.
  5. Fundusze inwestycyjne biorą pod uwagę Twoje potrzeby inwestycyjne. TFI uruchamiają tzw. fundusze sektorowe, poprzez które kliencie mogą zainwestować w określoną gałąź przemysłu. Powstają też fundusze, które inwestują wyłącznie w spółki z sektora nieruchomości bądź spółki surowcowe. Ci, którzy mają międzynarodowe ambicje, mogą zainteresować się funduszami, które inwestują poza granicami naszego kraju – np. w Rosji czy w krajach azjatyckich.Poza funduszami, które pozwalają inwestować w określone sektory gospodarki bądź rynki, TFI dają też możliwość inwestycji w konkretne instrumenty finansowe, gdzie klient może określić poziom ryzyka. Im wyższe ryzyko, tym bardziej agresywny fundusz. Im wyższe ryzyko, tym potencjalnie większe zyski dany fundusz może wygenerować.
  6. Brak barier wejścia – w fundusze może inwestować już małe kwoty. Kolejną zaletą funduszy inwestycyjnych jest bardzo niski próg wejścia, który wynosi 100zł. Są też takie fundusze, w których jest on jeszcze niższy i wynosi 50zł. Lokowanie takich kwot na lokacie lub próba gry na giełdzie jest z góry skazana na niepowodzenia. Bardzo mało jest spółek, których pakiet akcji można kupić za 100zł, dodatkowo biura maklerskie pobierają prowizję. Niektóre z nich określają barierę wejścia, jeśli nie jej nie przekroczymy, nie możemy otworzyć u nich rachunku maklerskiego.Jeśli pierwsza wpłata na fundusz wynosiła 100zł, kolejne z reguły wynoszą już 50zł. Mimo, że nie jest to duża suma, inwestujemy w wiele instrumentów finansowych naraz – ich rodzaj zależy od funduszu, który wybraliśmy.
    Każdy medal ma dwie strony.

Każda forma inwestycji ma swoje wady, fundusze inwestycyjne również. Ryzyko strat możemy skutecznie minimalizować, inwestując w tzw. bezpieczne fundusze. Istnieje jeszcze kilka wad funduszy, które przedstawię poniżej.

  1. Zarządzający funduszem mogą popełnić błędy. Są tylko ludźmi, więc nawet specjalistyczna widza, doświadczenie i umiejętność analitycznego myślenie, nie chroni ich w 100% od możliwości popełnienia błędu. Z ich błędu może wyniknąć zła decyzja inwestycyjna, a ta z kolei naraża fundusz na spadki. Należy jednak pamiętać, że inwestycja w fundusze jest inwestycją długoterminową, więc koniec końców i tak fundusz może osiągnąć, nawet duży zysk.Fundusze akcyjne są obarczone największym ryzykiem. Z zasady lokują one środki w akcje spółek notowanych na giełdzie. Sytuacja na giełdzie zmienia się, występują częste wahania kursowe i zmienne nastroje. Drugim ryzykownym funduszem jest fundusz sektorowy. W momencie załamania się koniunktury w danej branży tego typu funduszu może zanotować wysokie spadki.
  2. Stosunkowo wysokie koszty działalności. Z działalnością funduszy inwestycyjnych wiążą się też pewne koszty. Opłaty dla depozytariuszy, dystrybutorów czy TFI. W związku z czym zyski inwestycyjne są często pomniejszane o te koszty. Przykładem takiego kosztu jest 4% w skali roku opłata za zarządzanie aktywami, która jest odliczona od codziennej wyceny jednostki danego funduszu.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.