Category: Ocena efektywności funduszy

Wyniki badań efektywności funduszy w Polsce

Wyniki badań efektywności funduszy w Polsce

Liczba polskich publikacji dotyczących polskiego rynku funduszy inwestycyjnych jest niewielka i są one znacznie mniej zaawansowane niż literatura światowa. Na to wpływ ma krótka historia funduszy w naszym kraju. Na tle polskiego dorobku w...

Wyniki badań efektywności funduszy w krajach rozwiniętych

Wyniki badań efektywności funduszy w krajach rozwiniętych

Ten podrozdział zostanie poświęcony prezentacji efektów stosowania omówionej wcześniej metodologii badania funduszy inwestycyjnych w krajach, gdzie rynek funduszy inwestycyjnych jest w pełni rozwinięty, lub tych, które mają osiągnięcia w publikacjach dotyczących efektywności funduszy inwestycyjnych....

Trudności przy próbie oceny efektywności funduszy inwestycyjnych

Trudności przy próbie oceny efektywności funduszy inwestycyjnych

Analiza efektywności funduszy, jak każde inne badanie, wymaga przyjęcia pewnych ram badawczych. Muszą w nich znaleźć się sposoby na pokonanie trudności, z którymi musi się zmierzyć każdy badacz. Można je sformułować w postaci pytań...

Wpływ charakterystyk funduszy inwestycyjnych na ich efektywność

Wpływ charakterystyk funduszy inwestycyjnych na ich efektywność

Nie tylko wskaźniki opisujące otoczenie funduszu inwestycyjnego wpływają na jego efektywność. Istotna jest też wewnętrzna charakterystyka jednostki. Można tutaj zwrócić uwagę na następujące atrybuty: rodzaj lokat i wysokość podejmowanego ryzyka, sposób zarządzania (aktywny lub...

Ocena efektywności funduszy jako badanie umiejętności menedżerskich

Ocena efektywności funduszy jako badanie umiejętności menedżerskich

Dotychczas przedstawione modele wyceny ujmowały efektywność funduszy inwestycyjnych oraz ryzyko towarzyszące tego typu działalności od strony stricte technicznej (performance attribution models). Stopy zwrotu rzutowane były na specjalnie skonstruowane czynniki, umożliwiając odpowiedź na pytanie o...

Wskaźniki oceny efektywności funduszy

Wskaźniki oceny efektywności funduszy

Uzupełnieniem wyników uzyskiwanych na podstawie CAPM są powszechnie stosowane wskaźniki efektywności inwestycyjnej. Przedstawiają one wyniki osiągnięte przez fundusz w świetle ryzyka, jakie towarzyszyło ich osiągnięciu. Do podstawowych tego typu miar należą: miara Treynora (T),...

Metody badania efektywności funduszy inwestycyjnych

Metody badania efektywności funduszy inwestycyjnych

Badanie efektywności funduszy inwestycyjnych pozwala odpowiedzieć na pytanie o dodatkową stopę zwrotu, jaką są one zdolne wypracować w wyniku dokonywanych lokat, oraz o ryzyko, które tym lokatom towarzyszy. M.in. na tej podstawie wnioskuje się...